EnergiaUudised

Taastuvenergia direktiivi ülevõtmise eelnõu saadeti esimesele lugemisele

Print Friendly, PDF & Email

Majandus- ja taristuminister saatis 3. mail Riigikogusse esimesele lugemisele taastuvenergia direktiivi ülevõtmise eelnõu, mille eesmärk on suurendada taastuvenergia tootmist ja tarbimist nii kodumajapidamistes kui suurtootjate ning -tarbijate tasandil. Kümne aasta pärast peab taastuvenergia moodustama ligi poole energiatarbimisest.

Direktiivi ülevõtmisega seatakse Eesti üheks sihiks tõsta 2030. aastaks taastuvatest energiaallikatest toodetud energia osakaalu vähemalt 42 protsendini summaarsest energia lõpptarbimisest. „Taastuvenergia tarbimine ja tootmine kogub riigis aina hoogu nii rohegaasi kui tuule- ja päikeseenergia rindel ning moodustab praegu juba umbes kolmandiku lõpptarbimisest. Seega võib öelda, et eesmärgi saavutamine on aina loodussõbralikumaid samme astuvale Eestile väga realistlik siht,“ ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Eelnõuga suurendatakse taastuvenergia isetarbijate ning energiakogukondade rolli, sätestades neile konkreetsed õigused ja kohustused. „Näiteks oleks taastuvenergia kogukondades vajalik kogukonna liikmete kasutatud energiat mõõta kaugloetava mõõteseadmega. See on oluline taastuvenergia lõpptarbimise statistiliseks ülevaateks. Ühtlasi sätestatakse, et taastuvenergia kogukonnas osaleva ettevõtja jaoks ei tohi see olla peamine äri- või kutsetegevus. Taastuvenergia direktiivi kohaselt ei tohiks sellise kogukondliku tegevuse puhul olla kasu teenimine omaette eesmärk,“ tõi Aas näiteid.

Eelnõu sisaldab ka taastuvenergia tootja ja tarbija vaheliste otseostu lepingute ning vastastikuse kauplemise võimalusi. Samuti täpsustatakse tahke biomassi säästlikkuse kriteeriume. Direktiivi ülevõtmine Eesti õiguskorda peab toimuma hiljemalt 30. juunil.

Taastuvenergia eesmärkideni jõudmist on kirjeldatud EL energialiidu ja kliimameetmete juhtimise määruse (EL) 2018/1999 alusel koostatud arengudokumendis “Riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030”, mille Eesti esitas Euroopa Komisjonile 2019. aasta lõpus. 

Taastuvenergia direktiiv (direktiiv (EL) 2018/2001) jõustus 2018. aasta detsembris. Direktiiv on osa paketist „Puhas energia kõikidele eurooplastele“. Selle eesmärk on säilitada ELi üleilmne juhtpositsioon taastuvenergia valdkonnas ja aidata ELil täita Pariisi kokkuleppest tulenevaid heitkoguste vähendamise kohustusi. Uue direktiiviga kehtestatati ELile uus siduv eesmärk, mille kohaselt peab taastuvenergia moodustama 2030. aastaks vähemalt 32% energia lõpptarbimisest, ning klausel selle võimaliku ülespoole korrigeerimise kohta 2023. aastaks. Taastuvkütuste osakaal transpordis peab 2030. aastaks olema vähemalt 14%.


Keskkonnameedia

Foto: Pexels, CC0