RadoonUudised

Eesti pinnase radooniriski kaarti täiendati 2020. aasta radooniuuringute andmetega

Print Friendly, PDF & Email

Eesti Geoloogiateenistus täiendas Eesti pinnase radooniriski kaarti 2020. aasta radooniuuringute andmetega Paide ja Viljandi linnas ning Järva, Mulgi ja Tõrva vallas.

Radooniriski kaardi koostamisel on kasutatud enam kui 3000 väliuuringupunkti andmeid üle Eesti. Need uuringutulemused on kogunenud viimase seitsmeteistkümne aasta jooksul Eesti Geoloogiakeskuse ja praeguse Eesti Geoloogiateenistuse poolt läbi viidud radoonimõõtmiste tulemusena. 

Radooniriski kaardil ei kuvata uuringupunktide täpseid asukohti, kuna see on tundlik informatsioon. Suur andmehulk võimaldab tulemusi aga interpoleerida ning kuvada kaardil erineva radooniriskiga alasid. Interpoleeritud kaarti kuvatakse kuni mõõtkavani 1:300 000. Kaarti on plaanis uute andmete lisandumisel uuendada.

Radooniriski kaardi koostamisel mõõdeti radoonisisaldust uuringupunktides kahe paralleelse meetodiga: pinnaseõhust otsemõõtmisel ja pinnases mõõdetud eU ehk raadiumiga tasakaalus oleva uraani kontsentratsiooni järg. Kuna mõlemal meetodil on omad tugevad ja nõrgad küljed, on kaardil radooniriski kahest mõõtmistulemusest kõrgem.

Radoon tekib maapinnas leiduva uraani radioaktiivsel lagunemisel. Inimene oma meeltega radooni ei tunne. Radoon on ohtlik eelkõige sissehingamisel, kuna radioaktiivsel lagunemisel eralduv alfaosake suudab purustada inimese õrna kopsukudet. Inimestele on radon ohtlik siseruumides. Kui radoon põranda kaudu hoonesse satub, ei pääse ta sealt enam lihtsasti välja.

Eestis varieerub pinnaseõhus mõõdetud radoonisisaldus enamasti 23–75 kBq/m³ piirides, kuid võib ületada kohati 500 kBq/m³ piiri. Selleks, et Rn-sisaldus majade siseõhus ei ületaks paljudes EL riikides tunnustatud viitetaset 200 Bq/m³, peaks radoonisisaldus pinnaseõhus olema väiksem kui 50 kBq/m³.

Eesti on kõrge ja eriti kõrge radooniriskiga alad iseloomulikud Põhja-Eesti klindivööndile Narvast kuni Pakri saarteni. Kõrge radooniriskiga (>50 kBq/m³) alasid esineb ka Kagu- ja Lõuna-Eestis, mujal Eestis harvemini ja hajutatult.

Radooniuuringud tellis Keskkonnaministeerium, et järgida keskkonnaministri määruse nr 28 “Tööruumide õhu radoonisisalduse viitetase, õhu radoonisisalduse mõõtmise kord ja tööandja kohustused kõrgendatud radooniriskiga töökohtadel “ nõudeid. Uuendatud Rn-kaart peegeldab ka Eesti Standardikeskuse kehtestatud radooniohutu ehitamise juhiseid („Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“).

Allikas ja joonis: Eesti Geoloogiateenistus

Vt ka ajakirjas Keskkonnatehnika ilmunud artikleid:

Radoon Suur-Tallinna piirkonnas

Radoonist meie majades peaksime rohkem teadma

Harjumaa radooniriski kaart

Kuidas ehitada radoonikindlat maja

Radoonist veel ja ühest selle määramise meetodist

Hoonete siseõhu radoonisisalduse vähendamine

Mida on hea teada radoonist?

Pinnase radooniriski ja looduskiirguse atlas