JäätmedÕigus

Vanarehvide käitlemise peavad tagama tootjavastutusorganisatsioonid

Print Friendly, PDF & Email

Riigikohus otsustas 3. juulil jätta menetlusse võtmata MTÜ Rehviringlus ja MTÜ Eesti Rehviliit kaebuse Keskkonnainspektsiooni ettekirjutuse kohta. Kaebus puudutas Harjumaal Loo alevikku kogutud ja ladustatud vanarehvide käitlemist.

Seega jäid jõusse Tallinna Ringkonnakohtu otsused, mille kohaselt peavad vanarehvide käitlemise tagama tootjavastutusorganisatsioonid ehk MTÜ Rehviringlus ja MTÜ Eesti Rehviliit koos jäätmekäitlejaga ehk osaühinguga Kummimatid.

„See on meile olulise tähtsusega kohtulahend, mis kinnitab, et tootjavastutusorganisatsioonid vastutavad probleemtootest tekkinud jäätmete käitlemise eest kuni nende lõpliku taaskasutamiseni ning see vastutus ei katke ega lähe üle jäätmekäitlejale“, märkis Keskkonnainspektsiooni keskkonnakaitse osakonna juhataja Allar Leppind. „Kui varasemad tootjavastutust puudutavad kohtuotsused ei ole olnud üheselt tõlgendatavad, siis seekordne lahend annab edasiseks kõigile osapooltele suurema selguse.“

Loo alevikus olevale platsile oli 2016. aastaks kogunenud ligi 5000 tonni vanarehve, mille eest ei soovinud keegi vastutada. Keskkonnainspektsioon selgitas haldusmenetluse käigus välja, et sellest 1414 tonni peab likvideerima tol ajal tegutsenud tootjavastutusorganisatsioon MTÜ Eesti Rehviliit ja 885 tonni MTÜ Rehviringlus. Eesti Rehviliit lõpetas tegevuse tootjavastutusorganisatsioonina 1. oktoobril 2016.

MTÜ-d vaidlustasid Keskkonnainspektsiooni ettekirjutuse. Paar aastat kestnud kohtuvaidlus lõppes nüüd tehtud Riigikohtu otsusega mitte võtta menetlusse mittetulundusühingute Rehviringlus ja Eesti Rehviliit kaebus Keskkonnainspektsiooni ettekirjutuse kohta.

Ligi 3000 tonni vanarehvide likvideerimise kohustus on osaühingul Kummimatid, kes on selle koguse omal algatusel vastu võtnud. OÜ Kummimatid ei ole Ringkonnakohtu otsust vaidlustanud, kuid ei ole ka oma kohustust täitnud. Keskkonnainspektsioon on määranud neile kahel korral sunniraha. OÜ-l Kummimatid on hetkel äriregistri kohaselt kustutamishoiatus.

Rehvidele kehtib laiendatud tootjavastutuse põhimõte

Eestis Vabariigi Jäätmeseadus kehtestab nn probleemtoodetele tootjavastutuse põhimõtte, mille kohaselt peavad tootjad finantseerima probleemtoodete kogumise ja taaskasutamise süsteemi. 2005. aasta juulikuust kuuluvad probleemtoodete loetelusse ka rehvid, millele rakendus taaskasutuskohustus alates 1. jaanuarist 2006.

Seaduse järgi kehtib rehvidele laiendatud tootjavastutuse põhimõte. Selle kohaselt on rehvide tootjad ehk valmistajad või maaletoojad kohustatud tagama nende turule toodud toodetest tekkinud jäätmete kokku kogumise ja nõuetekohase käitlemise. Kuna üksikule ettevõttele on sellise kohustuse täitmine üsna kulukas, siis on ettevõtetel võimalik kohustused lepinguga üle anda tootjavastutusorganisatsioonile. Viimane peab tagama rehvide käitlemise.

Allikas: Keskkonnainspektsioon

Foto: Magda Ehlers from Pexels

Vt ka: Rahaline tagatis keskkonnakahjude hüvitamiseks