MajandusUudised

Valitsus toetab ELi kasvuhoonegaaside eesmärgi tõstmist aastaks 2030

Print Friendly, PDF & Email

Valitsus otsustas 13. oktoobril toetada Euroopa Liidu üleselt kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist seniselt 40 protsendilt vähemalt 55 protsendini aastaks 2030. Eesmärk on aidata saavutada aastaks 2050 ELis kliimaneutraalsus tasakaalustatud, õiglasel, realistlikul ja mõistlikul viisil.

Vastavalt 2017. aastal Riigikogus heakskiidetud kliimapoliitika põhialustele on Eesti eesmärk vähendada aastaks 2030 kasvuhoonegaaside heitkogust 70 protsenti võrreldes aastaga 1990. Vastavalt Eesti Keskkonnauuringute Keskuse esialgsetele andmetele on Eesti 2019. aasta seisuga vähendanud kasvuhoonegaaside heitkoguseid ligi 60 protsenti võrreldes aastaga 1990.

Peaminister Jüri Ratase sõnul seisavad meil veel ees läbirääkimised ja lahenduste otsimine, kuidas ELi-üleselt 55 protsendi täitmiseni jõuda. Eesti jaoks on oluline, et arvesse võetaks riikide eripärasid ja senist sõltuvust fossiilkütustest. Üleminek kliimaneutraalsele majandusele peab olema õiglane ja jõukohane ning selle keskmes peavad olema meie inimesed. Meie siht on säilitada ja luua töökohti ning tagada ka tulevikus kaasaegne ja elamisväärne elukeskkond. Samuti pidas Ratas oluliseks, et kliimaeesmärkide saavutamisele on toeks 30 protsenti tulevasest ELi pikaajalisest eelarvest ja taaskäivitamise kavast. Eestil on järgmisest ELi eelarvest ning taaskäivitamise kava vahenditest keskkonna- ja kliimamõju vähendavateks tegevusteks kokku 3,3 miljardit eurot.

Kasvuhoonegaaside vähendamine peab toetama liikmesriikide konkurentsivõimet, säilima peavad toidu- ja energiavarustuskindlus ning vajalikud transpordiühendused. Üleminek kliimaneutraalsele majandusele tähendab olulist tehnoloogiapööret tänases energiatootmises: senisest enam tuleb kasutusele võtta taastuvenergia allikaid nagu meretuulepargid ja vesinik, mille arendamiseks ja elluviimiseks on vajalik ka ELi toetus.

Euroopa Komisjon esitas 17. septembril ettepaneku kogu Euroopa Liitu ja kogu majandust hõlmava 2030. aasta kliimaeesmärgi suurendamise kohta senise 40 protsendi pealt 55-le võrreldes 1990. aasta tasemega. Ettepaneku eesmärk on stimuleerida keskkonnasäästlike töökohtade loomist, jätkata ELi kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist, kasvatades samal ajal majandust ning julgustada rahvusvahelisi partnereid suurendama oma ambitsiooni piirata globaalse temperatuuri tõusu 1,5°C-ni, vältides sellega kliimamuutuste kõige raskemaid tagajärgi.

Komisjon esitas ettepanekus teekaardi, kuidas jõuda 55 protsendini, ja võimalikud valikukohad meetmete elluviimisel. Konkreetsed õigusaktide ettepanekud esitab komisjon juunis 2021.

Allikas: Keskkonnaministeerium

Foto: Tom Swinnen / Pexels