ÕigusUudised

Valitsus soovib muuta elektrituulikute kõrguspiiranguid Kirde-Eestis

Print Friendly, PDF & Email

Valitsus otsustas 7. novembril toimunud kabinetiistungil teha vajalikud investeeringud Kirde-Eesti õhuseirevõimekuse parandamiseks. Eesmärk on muuta Ida-Virumaal praegu kehtivaid elektrituulikute kõrguspiiranguid.

Praegu on Kirde-Eestis kehtestatud elektrituulikute suhtes kõrguspiirangud, sest kõrged tuulikud häirivad riigikaitseks kasutatavate seadmete toimimist. Valitsus otsustas 7. novembril toimunud kabinetiistungil, et riigikaitse ja kliima eesmärkide saavutamine ei tohi üksteist takistada, vaid mõlema eesmärgi täitmise tagamiseks on vajalik teha lisainvesteeringuid.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul peab riik võimaldama edaspidi kõrgemate tuuleparkide ehitamist, et vähendada energeetikasektori kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja täita riigi energia- ja kliimapoliitika eesmärke.

Valitsuse otsus tähendab, et Kaitseministeerium saab alustada vajalikke ettevalmistustöid täiendava õhuseireradari ja muude lisaseadmete hankimiseks. Pärast investeeringuid vabanevad osad Kirde-Eesti alad kõrgusepiirangutest. Esialgse plaani kohaselt saavad vajalikud investeeringud tehtud 2024. aasta jooksul.  

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koostöös Kaitseministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Siseministeeriumi ja Rahandusministeeriumiga analüüsivad järgmise aasta suveks, kas kõrguspiirangute eemaldamisega seoses on vajalik algata täiendavaid planeeringuid, et maksimeerida selle piirkonna tuuleenergia potentsiaali.

Ühtlasi otsustas valitsus, et edaspidi pööratakse merealadele looduskaitsealade planeerimisel tähelepanu ka sellise tegevuse mõjule meretuuleparkide rajamisele. Näiteks kaalutakse, kas meretuulepark ja looduskaitseala võiksid koos eksisteerida või on võimalik leida looduskaitse eesmärkide saavutamiseks ka alternatiivseid asukohti, mis asuvad väljaspool tuuleenergia tootmiseks sobilikke merealasid.

Riik hakkab taastuvenergiale korraldama oksjoneid

Valitsus kinnitas 7. novembril ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi määruse nr 86 “Taastuvast energiaallikast ja tõhusa koostootmise režiimil energia tootmiseks korraldatava vähempakkumise tingimused ja kord”, mis muudab Eestis taastuvelektrienergia toetuse vähempakkumise põhiseks.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul on vähempakkumiste peamine eesmärk tõsta Eestis taastuvatest allikatest toodetud elektri osakaalu. Samuti on oluline tagada nii inimestele ja ettevõtetele läbi avatud konkursi võimalikult madal taastuvenergia tasu.

Oksjonil saavad osaleda nii uued tootmisüksused kui olemasolevad, kes soovivad oma mahtu kasvatada. Samuti saab teha pakkumise riikide ülese taastuvenergia statistika vahetusteks ning eraldi alla ühe megavatise elektrilise võimsusega seadmele.

Vähempakkumise läbiviija on Elering, kes kogub pakkumised ja reastab need vastavalt hinnale. Esimene avalik pakkumine kuulutatakse välja sel aastal.

Allikas: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Foto: Aleksander Kaasik / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

Vt ka Nele Loorentsi artiklit Kuidas ühitada tuuleparkide arendajate ja sõjalise riigikaitse huve?, mis ilmus ajakirjas Keskkonnatehnika 2010/3/ lk 6