MajandusUudised

Omavalitsustel on võimalik saada üldplaneeringu koostamise toetust

Print Friendly, PDF & Email

Kohalikud omavalitsused saavad alates 3. veebruarist taotleda toetust üldplaneeringu koostamiseks vajalike uuringute ja analüüside tegemiseks.

Riigihalduse minister Jaak Aabi sõnul soovitakse toetusmeetmega pakkuda omavalitsustele tuge teadmispõhiseks arenduseks ja planeerimiseks. Kuna tegemist on viimase üldplaneeringute koostamist toetava taotlusvooruga peaksid sellest meetmest raha soovivad omavalitsused kiiresti alustama oma taotluse ettevalmistamist. Kuna heast üldplaneeringust sõltub omavalitsuse arengus palju, tuleks kõigepealt üldplaneeringu koostamise võimalikud kitsaskohad põhjalikult läbi mõelda.

Üldplaneering peab olema sisuline ja toimima ühe omavalitsuse igapäevaste juhtimisotsuste langetamise alusdokumendina. See peab andma vastuse, milline on omavalitsuse arengu siht, ruumilise planeerimise põhimõtted ja nõuded detailplaneeringute koostamiseks.

Kui eelmises üldplaneeringute taotlusvoorus toetatavate uuringute ja analüüside teemaderingi ei kitsendatud, siis seekord toetatakse tegevusi, mille teadmispõhine kavandamine mängib kõige olulisemat rolli just parema elu- ja ettevõtluskeskkonna kujundamises.

Toetust on võimalik taotleda koostamisel oleva üldplaneeringu järgmisteks tegevusteks:
  • Asustuse arengut suunavate tingimuste täpsustamiseks, sh tiheasustusalade ja miljööväärtuslike alade ruumilise paiknemise ja kavandamise põhimõtete täpsustamiseks ning kahanemisega kohanemise kavandamiseks.
  • Ettevõtluse arengut suunavate tingimuste täpsustamiseks, sh ettevõtluseks sobilike alade ruumilise paiknemise ja kavandamise põhimõtete täpsustamiseks.
  • Liikuvust ja ligipääsetavust suunavate tingimuste täpsustamiseks, sh teede ja tänavate (liikuvustaristu) kavandamise põhimõtete ja ruumilise paiknemise täpsustamiseks.
  • Taastuvenergia tootmist suunavate tingimuste täpsustamiseks, sh taastuvenergia tootmise viiside, kavandamise põhimõtete ja ruumilise paiknemise täpsustamiseks.
  • Rohetaristut suunavate tingimuste täpsustamiseks, sh rohevõrgustiku, rohealade, metsade, kõrgendatud avaliku huviga metsade, linnametsade, parkide ruumilise paiknemise ja nende kasutamisega seotud tingimuste ja põhimõtete täpsustamiseks.

Taotlusvooru eelarve on 200 000 eurot. Toetuse minimaalne suurus on 8500 eurot. Maksimaalne toetuse summa ühe omavalitsuse taotluse kohta on 10 000 eurot ja mitme kohaliku omavalitsuse ühise taotluse kohta 30 000 eurot. Taotluste hindamisel on taas eelistatud omavalitsuste ühised taotlused.

Taotlusi on võimalik esitada Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuste keskkonna kaudu alates 3. veebruarist kuni 31. märtsini kell 16.30.
Riigi Tugiteenuste Keskus menetleb taotlusi kuni 50 tööpäeva ning teeb otsused hiljemalt 11. juuniks 2020.

Taotlusvooru rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetmest „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus“.

Allikas: Rahandusministeerim

Foto: Pexels