Vesi

Läänemere lämmastikureostuse vähendamine

Print Friendly, PDF & Email

Tallinna Tehnikaülikooli vee- ja keskkonnatehnika uurimisrühma teadlased osalevad rahvusvahelises EL Interreg teadusprojektis GURINIMAS, mis on seadnud eesmärgiks kvantitatiivselt hinnata Läänemere lämmastikureostuse vähendamise võimalusi.

Inimese põhjustatud lämmastikureostus meie veekogudes (nii põhja- kui ka pinnavees) on tõusvas joones keskkonnakaitse murekohaks mitte ainult Eestis, vaid kogu maailmas.

Liigne toitainete (peamiselt lämmastiku ja fosfori) sisaldus soodustab meie veekogude eutrofeerumist ja veekvaliteedi halvenemist pinna- ja põhjavees. Eutrofeerumine on lahtiseletatult vetikate vohamine ning sellega kaasnev lagunemisprotsess, mis omakorda põhjustab hapnikupuudust ja vee kvaliteedi halvenemist, see aga omakorda mõjutab negatiivselt kalade ja teiste veeloomade elukeskkonda.

Uurimisrühma liige, Tallinna Tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuri instituudi professori Arvo Iitali sõnul on praegu oluline välja selgitada veekvaliteedi halvenemist põhjustavate toiteinete (lämmastiku- ja fosforiühendite) allikad. See viib ka nende likvideerimisvõimalusteni.

Erinevate reostusallikate, sh näiteks metsast ja soodest tuleva looduskoormuse kohta on senini kahjuks suhteliselt vähe teavet. Seda lünka püüavadki teadlased käimasoleva projektiga täita.

Tallinna Tehnikaülikooli uurimisrühm hindab kogu Eesti (sh Liivi lahe) valgla bioloogiliselt omastatava lämmastiku voogusid eri majandussektorite (põllumajandus, tööstus, energeetika, metsamajandus, kalandus, transport, jäätmekäitlus, reoveepuhastus) vahel ning lämmastiku ainevahetust atmosfääri ja hüdrosfääriga. Analüüsitakse lämmastiku importi ja eksporti Eestis ja Lätis ning Pärnu ja Daugava jõe valglates, selgitas professor Iital.

Sellele inventuurile tuginedes koostatakse kogu Eesti ja ka Liivi lahe valgla lämmastiku bilanss ning määratletakse olulisemate lämmastikuvoogude riskipiirkonnad. Edasi saab hakata tegelema lämmastiku haldamise integreeritud süsteemi koostamisega Läänemere lämmastikureostuse vähendamiseks.

Seega vastutavad Tallinna Tehnikaülikooli teadlased Eestile ja ka Lätile sobiva ja realistliku lämmastikuvoogude arvutamise metoodika väljatöötamise eest. „Oma uurimisprojektiga loome olulise lämmastikuringluse strateegia Läänemere regioonis, millele saab edaspidi toetuda vastava poliitika ja tegevuskava väljatöötamisel“, lisab Arvo Iital.

Lämmastikuvoogude sisendite ja väljundite analüüs valmib 2018. aasta sügiseks.

Projekti kohta leiab rohkem infot kodulehelt: http://www.envir.ee/en/news-goals-activities/protection-marine-environment/gurinimas

Allikas: Tallinna Tehnikaülikool

Vt ka Arvo Iitali ja Karin Pacheli artiklit Võimalusi Läänemere toitainekoormuse vähendamiseks, mis ilmus Keskkonnatehnikas 8/2009 lk 10–11.

Foto: Riia laht. Ivars Krafts / Wikimedia Commons