ÕigusUudised

Keskkonnalubade süsteemi muudetakse lihtsamaks

Print Friendly, PDF & Email

Valitsus kiitis tänasel istungil (8. augustil) heaks eelnõu, millega käivitub keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS teine etapp. Sellega korrastatakse keskkonnalubade süsteemi, muutes selle lihtsamaks ja kasutajasõbralikumaks.

Senised valdkondlikud load (jäätmeluba, õhusaasteluba, vee erikasutusluba, kaevandamisluba, keskkonnakompleksluba, ohtlike jäätmete käitluslitsents, kasvuhoonegaaside heitkoguste luba) põimitakse üheks tervikuks. „Kui seni pidi keskmine vee-ettevõtja taotlema vee erikasutusloa ja jäätmeloa eraldi, siis nüüd saab taotleda ühe keskkonnaloa. See tähendab vähem asjaajamist ja kiiremat loaotsustki,“ selgitas keskkonnaminister Rene Kokk. Ühtlasi väheneb Keskkonnaministeeriumi valitsusala töö- ja ressursikulu.

Muudatusega ajakohastatakse keskkonnalubade riigilõivumäärasid. Selle tulemusena kehtestatakse lõiv samadel alustel kõikidele keskkonnaloa kohustusega tegevustele. Kehtivas riigilõivuseaduses ei ole keskkonnalubadele tehtud erisusi ning praegu on kõik menetlused lõivustatud samaväärselt. Eelnõuga on riigilõivud aga õiglasemad, samuti on sisse kavandatud erijuhtudel vabastused ja muud erisused.

Eestis on kompleksluba omavaid ettevõtteid ligi 200 ja kompleksloa taotlusi koostavaid konsultatsiooniettevõtteid kümmekond. Nn valdkondlikke keskkonnalube (nt vee erikasutusload, jäätmeload, välisõhu saasteload) on Eestis kokku üle 4000, lisaks ka muud keskkonnavaldkondlikud load, neist arvuliselt on kõige rohkem jahitunnistusi (üle paarikümne tuhande).

Keskkonnaotsuste infosüsteem KOTKAS

KOTKAS koondab kõik erinevate keskkonnalubadega seotud taotlused ja nende menetlemise ühte riigi infosüsteemi. Selle eesmärk on lihtsustada keskkonnalubade taotlemist ja menetlemist, loaga seotud seiret, aruandlust ning muude loaga seotud kohustuste täitmist, samuti kogutud andmete säilitamist, kasutamist ja kättesaadavust ning vähendada bürokraatiat. Tänu infosüsteemile KOTKAS muutub keskkonnaloa taotlemine odavamaks, kvaliteetsemaks ja kiiremaks.

Infosüsteemi hakati looma 2015. aastal. Esimeses etapis, aastatel 2015-2017, loodi komplekslubade menetlemise funktsionaalsus. Teises etapis, aastatel 2017-2019, lisatakse valdkondlikud keskkonnaload ja asendatakse viis erinevat infosüsteemi.

KOTKAS Infosüsteemi haldab Keskkonnaministeerium, tehnilise toimimise tagab Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnoloogiakeskus. Oma igapäevatöös kasutavad KOTKASt Keskkonnaamet ja Keskkonnaagentuur.

Tänasel istungil sai heakskiidu ka atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmine.

Allikas: Keskkonnaministeerium

Foto: Pexels