Majandus

Heitkogustega kauplemine Eestils 2020. a

Print Friendly, PDF & Email

Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside (KHG) lubatud heitkogustega kauplemine tõi Eestile 2020. aastal tulu 142,3 miljonit eurot. Saadud tulust tuleb vähemalt 50% kasutada projektide rahastamiseks, mis on seotud kliimamuutuste mõju leevendamise ja nende mõjude kohanemisega.

Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna juhataja Kädi Ristkoki sõnul kasutati raha energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamiseks avaliku sektori hoonetes, alternatiivsete kütuste kasutuselevõtu suurendamiseks transpordis, üleujutusriskide maandamiseks, Eesti panuseks rahvusvahelisse kliimakoostöösse, Rail Baltika kaasfinantseeringuks ning kliimaeesmärkide täitmiseks pilootprojektides.

Pilootprojektidena said Ristkoki sõnul tänavu siit raha näiteks täiselektriliste sõidukite ostutoetuse meede, mille tulemusena lisandus Eesti teedele ligi 200 elektrilist sõidukit. Koostöös Riigikantselei ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga telliti Eesti vesinikuressursside kasutuselevõtu analüüs. Keskkonnainvesteeringute Keskuse elluviidavale meetmele „Jäätmete liigiti kogumise lahendusteks kohalikes omavalitsustes antava toetuse andmise tingimused ja kord“ eraldati 1,4 mln eurot. Loodusmuuseumi ja keskkonnamaja projekteerimistöid tehti summas 942 057 eurot. Valmis kütuse käitlemise andmebaas taastuvast energiaallikast toodetud kütuse ja energia ning alternatiivkütuste transpordis kasutusele võtmise edendamiseks. Eesti Keskkonnauuringute Keskus viis ellu mitmeid tegevusi, mis panustasid KHG-de ja välisõhusaasteainete aruandluse arendamisse, KHG  heitkoguseid vähendavate poliitikate ja meetmete ning KHG heitkoguste riiklike prognooside aruande koostamisse ja KHG inventuuri aruande 2021 koostamisse.

Raha jagunemine meetmete vahel on reguleeritud riigieelarvestrateegiaga. Meetmete elluviimise eest vastutavad keskkonnaministeerium, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning rahandusministeerium.

Alates 2014. aastast toimuvad peale tava-enampakkumiste ka lennunduse lubatud heitkoguse ühikute enampakkumised. 2020. aasta lennunduse ühikute müügist saadud enampakkumistulu oli suurusjärgus 166 200 eurot. Kogu lennunduse enampakkumisel saadud tulu tuleb kasutada kliimamuutuste leevendamiseks ja nendega kohanemiseks.

Enampakkumiste tulu aastate lõikes:
2013. aastal – 18 073 820 eurot
2014. aastal – 7 408 855 eurot
2015. aastal – 21 125 300 eurot
2016. aastal – 23 568 750 eurot
2017. aastal – 39 307 630 eurot
2018. aastal – 139 888 650 eurot
2019. aastal – 142 849 525 eurot
2020. aastal – 142 263 965 eurot

Allikas: Keskkonnaministeerium

Foto: NEOSiAM 2021 / Pexels

Vt ka CO2 heitkoguse ühikute uue kauplemisperioodi nõuded jõuavad seadusesse