ÕigusRadoon

EVEA soovib, et “Radooni määrus” tühistataks

Print Friendly, PDF & Email

Suvel vastu võetud keskkonnaministri “Radooni määrus”, mis käsitleb radoonisisaldust töörumides, paneb väga paljudele Eesti ettevõtjatele ja organisatsioonidele ebaõiglase rahalise kohustuse ja halduskoormuse. Eesti Väikettevõtjate Liit (EVEA) on seisukohal, et selle eest peaks vastutama hoopis ehitise omanik. Ühtlasi leiab EVEA, et määruse mõju väikeettevõtetele ei ole hinnatud ning kohustused on pandud valele sihtgrupile.

EVEA ei kahtle, et Eestis on piirkondi (vt pinnase radooniriski ja looduskiirguse atlas) ja neis piirkondades ehitisi, kus radoonitase ruumiõhus võib olla viitetasemest kõrgem, kuid selle eest ei saa vastutada tööandjad. Vastutama peaksid projekteerijad, ehitajad, hoonete omanikud, kasutusloa kooskõlastanud järelevalveasutused ja kasutusloa väljastanud kohalikud omavalitsused.

“EVEA peab kahetsusega nentima, et nn Radooni määrus võeti keset kuuma suve vastu ilma ettevõtlusorganisatsioone ja avalikkust kaasamata, EL/i direktiivi sisuliselt analüüsimata ja majanduskeskkonda kahjustavalt tõlgendades,” märkis EVEA volikogu liige ja töökeskkonna  konsultant Ille Nakurt-Murumaa. “Seejuures ka väga oluliselt tööandjate õigustatud huve kahjustades,” lisas ta.

Kes peaks tegema üüripindadel ruumiõhu radoonisisalduse kontrollmõõtmisi?

Nimelt tööandjatel, kasutades ruume üldjuhul üürilepingu alusel, puuduvad hoovad ruumide ehitustehniliste omaduste ja nõuetelevastavuse hindamiseks. Tööandja saab ja peab ruumide kasutamiseks veenduma, et hoonel on kehtiv kasutusluba. Kasutusluba tõendab, et hoone on ehitatud kooskõlas Ehitusseadustiku nõuetega ning on kasutamiseks ohutu.  Seega ei ole Nakurt-Murumaa sõnul õiglane käsitleda radooni tavapärase töökeskkonna ohutegurina ning panna tööandjale kohustusi ja halduskoormust tööruumide õhu radoonisisalduse hindamiseks ja sekkumismeetmete rakendamiseks.

Ehitise projekteerija, ehitaja ja omaniku ehitusseadustikus sätestatud kohustus on tagada, et hoone on ehitatud nõuetekohaselt. Kasutusloa väljastamisel on asjaomased järelevalveasutused kohustatud kontrollima, et hoone on muuhulgas hügieeni, tervise ja keskkonna jaoks ohutu. Juhul, kui tekib vajadus kontrollmõõtmisteks, peab mõõtmise ning ümberehitustööd korraldama hoone omanik.

Samas tasub meenutada, et 1. jaanuaril 2019 jõustub töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatus, mille kohaselt näiteks ka radoonisisalduse mõõtmatata jätmine või ümberehitustööde tegema jätmine on käsitletav väärteona ning karistatav kuni 32 000 euro suuruse rahatrahviga.

“Radoon ei tekita organismi kahjustusi mõne kuu ega aastaga, tervisekahjustuste tekkimiseks peab kiirguskoormus kestma aastakümneid. Töötaja tööhõivatus ühes ettevõttes on keskmiselt viis aastat. Seega süüdistada tööandjat, et tema ruumides töötamisel tekib nt kontoritöötajal radoonist tingitud kopsuvähk, on tegelikult põhjendamatu,” märkis töötervishoiuarst Annika Küüdorf.

Tavaliselt inimesed elavad samas piirkonnas, kus nad ka töötavad. Seega pigem on Küüdorfi sõnul tõenäoline, et nad saavad radoonikahjustuse oma kodukeskkonnast. “Statistiliselt pole tõendatud, et töötajad saavad tööajal nii suure radoonikoormuse, et nad haigestuvad kiirgusest tingitud haigustesse. Tööaeg on tavaliselt  üks kolmandik ööpäevast,” lisas ta.

EVEA on seisukohal, et kindlasti peaks esimese sammu astuma riik

Riik peaks tühistama keskkonnaministri radooni määruse ja määratlema oluliselt täpsemalt need piirkonnad või kohad, kus õhu aastakeskmine radooni aktiivsuskontsentratsiooni viitetase looduslikult võib olla suurem lubatust. Vajaduse korral peaks riik kehtestama asjakohased ja täpsustatud ehitus- ja projekteerimisnõuded kõrgendatud radooniohuga piirkondades. Samuti peaks riik tagama radooni aastase aktiivsuskontsentratsiooni hindamise reeglid enne kasutusloa väljastamist ning asjakohase järelevalve nõuete täitmise üle.

Arvestades, et Eesti tööandjatest valdav enamik on väikeettevõtted, siis vajaduse korral (kui radooni mõõtmine on möödapääsmatult vajalik) peaks riik läbi viima regulaarseid ruumiõhu mõõtmisi radooni aktiivsuskontsentratsiooni hindamiseks, ning teavitama tulemustest asjaomaseid isikuid.

Keskkonnaministri “Radooni määrus”

30.07.2018 allkirjastas keskkonnaminister määruse nr 28„ Tööruumide õhu radoonisisalduse viitetase, õhu radoonisisalduse mõõtmise kord ja tööandja kohustused kõrgendatud radooniriskiga töökohtadel“ ning selle määruse aluseks olevad normid kiirgusseaduse ptk. 5 (jõustunud 06.07.2018). Asjas selgusele jõudmiseks tutvus EVEA põhjalikult Kiirgusseaduse ja määruse 28 aluseks oleva EL-i regulatsiooniga.

EVEA on saatnud keskkonnaministeeriumile antud määruse kohta selgitustaotluse ning juba 12. oktoobriks on ministeerium lubanud EVEAle saata omapoolsed selgitused. Pärast seda on plaanis kohtumine ministeeriumi esindajate ja EVEA esindajate vahel, et välistada ebamõistlike nõudmiste esitamist rendipinnal tegutsevatele tööandjatele.

Allikas: EVEA

Foto: Marc Mueller/Pexels

 

Radoonimõõturid

Vt Radoonimõõturite kohta siit.

Foto: CKristiansen/Wikimedia Commons