MajandusUudised

Vaidlus Tallinna Vesi ja Konkurentsiameti vahel on lõppenud

Print Friendly, PDF & Email

Riigikohus lõpetas teisipäeval, 5. oktoobril 2019 AS Tallinna Vesi loobumisavalduse alusel menetluse haldusasjas 3-14-363 ning tühistas Tallinna Halduskohtu 19.11.2018. a. otsuse ja Tallinna Ringkonnakohtu 19.06.2019. a. otsuse. Menetluse lõpetamine tähendab, et vaidlus Tallinna Vesi AS ja Konkurentsiameti vahel on lõppenud, ilma Konkurentsiametilt AS-i Tallinna Vesi kasuks kahju hüvitist välja mõistmata.

Haldusasi puudutas AS Tallinna Vesi kaebust Konkurentsiameti vastu saamata jäänud tariifitulu hüvitamiseks ja kaebusi ettevõtte veeteenuse hindade kooskõlastamise taotluste läbivaatamata jätmise vaidlustamiseks aastatel 2013–2017. Kuigi kohus ei leidnud alust kahelda Tallinna Linnaga sõlmitud Teenuslepingu õiguspärasuses, otsustati siiski, et Konkurentsiameti jaoks ei ole see leping siduv ning Tallinna Halduskohus jättis ettevõtte kaebused 19.11.2018. a. otsusega rahuldamata.

AS Tallinna Vesi esitas halduskohtu otsuse peale 19.12.2018. a. apellatsioonkaebuse. Tallinna Ringkonnakohus jättis apellatsioonkaebuse 19.06.2019. a. rahuldamata. Konkurentsiamet kooskõlastas 18.10.2019. a. AS Tallinna Vesi uued veeteenuse hinnad.

Kõiki asjaolusid arvestades otsustas AS Tallinna Vesi haldusasjas 3-14-363 esitatud kaebustest loobuda.

Tallinna Vesi kaotas suvel ka rahvusvahelises arbitraažkohtus

2014. aasta oktoobris alustasid AS Tallinna Vesi ja Hollandi Kuningriigis registreeritud aktsionär United Utilities (Tallinn) B.V. Eesti Vabariigi vastu rahvusvahelist arbitraažimenetlust Hollandi Kuningriigi ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu rikkumise tõttu. AS Tallinna Vesi taotles kompensatsiooni saamata jäänud tulu eest, mis tulenes ettevõte võimetusest muuta tariife lähtuvalt teenuslepingus kokkulepitust aastatel 2011–2020. Rahvusvaheline arbitraažikohtus pidi otsustama, kas investorite huve on kahjustatud ning kas riik peab seetõttu kahju kompenseerima.

21. juunil otsustas rahvusvaheline arbitraažikohtus enamushäältega ASi Tallinna Vesi ja United Utilities (Tallinn) B.V. nõudeid mitte rahuldada.

Vahekohus otsustas, et hagejad peavad tasuma 25% kostja õigusabikuludest ja muudest tasudest ning 25% tegelikult kulunud kostja ettemaksuosast vahekohtu kulude katmiseks. 25% kostja õigusabikuludest on ligikaudu 500 000 eurot ja 25% kostja ettemaksuosast on ligikaudu 165 000 eurot.

Kohtuvaidluste tõttu on AS Tallinna Vesi aktsia hind langenud börsil alates 2017. aastast kuni tänaseni ca 19%

Keskkonnameedia

Foto: Wikimedia Commons CC BY-SA 2.0