ÕigusVesi

Tallinna Vesi kahju hüvitamise nõue

Print Friendly, PDF & Email

Tallinna Halduskohus tegi 19. novembril otsuse AS Tallinna Vesi ja Konkurentsiameti vahelises vaidluses haldusasjas 3-14-363. Halduskohus otsustas, et AS Tallinna Vesi kahju hüvitamise nõue jäetakse rahuldamata.

Edaspidi peab Tallinna Vesi veeteenuse hinna kooskõlastama Konkurentsiamet

Haldusasi puudutab AS Tallinna Vesi kaebust Konkurentsiameti vastu saamata jäänud tariifitulu hüvitamiseks ja kaebusi ettevõtte veeteenuse hindade kooskõlastamise taotluste läbivaatamata jätmise vaidlustamiseks aastatel 2013-2017.

Vahetult enne 2017. aasta lõppu sai AS Tallinna Vesi otsuse Riigikohtust, mis puudutas Tallinna Vee ja Konkurentsiameti vahelist tariifivaidlust. Hoolimata sellest, et kohus ei leidnud alust kahelda Tallinna Linnaga sõlmitud Teenuslepingu õiguspärasuses, otsustati siiski, et Konkurentsiameti jaoks ei ole see leping siduv.

Seega peab AS Tallinna Vesi veeteenuse hinna kinnitama Konkurentsiamet, kes lähtub seda tehes teistsugusest metoodikast (veeteenuse hinna arvutamise soovituslikest põhimõtetest) kui see, milles oli kokku lepitud 2001. aastal linnaga sõlmitud lepingus.

Ettevõttel on õigus halduskohtu otsuse peale 30 päeva jooksul edasi kaevata Tallinna ringkonnakohtusse.

Tallinna Vesi ootab jätkuvalt vastust rahvusvahelisest arbitraažikohtust

Tallinna Vee jaoks ei ole kohtuvaidlused sellega veel läbi. Ettevõte ootab jätkuvalt vastust rahvusvahelisest arbitraažikohtust. Viimane peab otsustama, kas investorite huve on kahjustatud ning kas riik peab seetõttu kahju kompenseerima.

Haldusasi 3-14-363 on eraldiseisev käimasolevast rahvusvahelisest vahekohtumenetlusest, kus AS Tallinna Vesi ja United Utilities (Tallinn) B.V. on esitanud Eesti Vabariigi vastu kahju hüvitamise nõude. Nõue on esitatud Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu alusel. AS Tallinna Vesi ootab jätkuvalt otsust vahekohtumenetluses kahjude võimaliku hüvitamise osas.

Allikas: AS Tallinna Vesi

Foto: Wikimedia Commons