EnergiaMajandus

Tuuleenergeetika areng maailmas 2017. aastal

Print Friendly, PDF & Email

EUROBSERV’ER avaldas veebruaris tuuleenergeetika ülevaate Wind Energy Barometer, mille andmeil oli maailma tuuleelektrijaamade (TEJ) koguvõimsus 2017. aasta lõpus 539,3 GW. Käiku antud elektrituulikute koguvõimsus vähenes teist aastat järjest: 2017. a 8% (võrreldes 2016. a) ja 2016. a 13,2% (võrreldes 2015. a). 2017. a oli lisandunud TEJ-de koguvõimsus 51 GW ja 2016. a 55,5 GW.

Tuuleenergeetika arenes kõige kiiremini Aasias, mille arvele langes peaaegu pool (47.3%) 2017. aastal käiku antud koguvõimsusest, teisel kohal oli Euroopa (30.8%) ja kolmandal Põhja-Ameerika (15% koos Mehhiko ja Kanadaga).

Möödunud aastal lisandus kõige rohkem uusi tuuleelektrijaamu Hiinas (19 500 MW), USA-s (7 017 MW) ja Saksamaal (6 440 MW). Neile järgnesid India 4 148 MW (kasv 14.8%). Suurbritannia 2  783  MW (46.4%) ja Brasiilia 2 022 MW.

Hiinas on käiku antud elektrituulikute koguvõimsus viimastel aastatel vähenenud (2017. aastal 19 500 MW, 2016.a 23 370 MW ja 2015.a 30 500 MW). Sel põhjusel vähenes ka maailma TEJ-de koguvõimsus 2017. ja 2016. aastal.

Kuna Hiinas toodeti juba 2012. aastal tuulikutega rohkem elektrit kui võrk suutis vastu võtta, siis hakkas Hiina piirama tuuleparkide rajamist riigi põhjaosas. Arendajad püütakse suunata rajama tuuleparke neisse vähemtuulistesse piirkondadesse lõuna-, kesk- ja idaprovintsides, kus elektritarbimine on suur. Hiina 13. viisaastakuplaani kohaselt peaks 2020. aastaks  olema riigis paigaldatud elektrituulikute koguvõimsus 210 GW (sellest 5 GW avameretuuleparke) väljundvõimsusega 420TWh, mis vastaks 6% riigi elektritarbimisele.

Ka USA-s oli möödunud aastal käiku antud TEJ-de koguvõimsus (7 017 MW) mõnevõrra väiksem kui  2016. aastal (8 068 MW). Sellest hoolimata on Ameerika Tuuleenergia Assotsiatsioon (American Wind Energy Association, AWEA) tuleviku suhtes optimistlik, sest praegu USA-s rajamisel olevate maismaa TEJ-de koguvõimsus on 28 668 MW. TEJ-de rajamist soodustab elektrituulikute maksumuse vähenemine ning uute ja tõhusamate tuulikute turule toomine. Lazard Investment Bank andmetel vähenes 2017. aastal tuuleenergia hind USA-s 4%, ajavahemikus 2009–2016 aga kahe kolmandiku võrra. Tuuleenergia kasvu USA-s toetab ka üha populaarsemaks muutuvate tuuleenergia ostulepingute (Power Purchase Agreements, PPA) sõlmimine energiaettevõtete ja sõltumatute elektritootjate vahel. 2017. a oli selliste lepingute maht 5 496 MW. Lepingutega tagatakse sõltumatute elektritootjate kasumlikkus.

Euroopa Liidus tuli 2017. aastal maismaa tuuleelektrijaamu juurde 14.1 GW (2016. aastal lisandus 13.1 GW), tuulejaamade koguvõimsus oli Euroopa Liidus 106,04 GW ja tuuleenergia kogutoodang 353 TWh. Kõige suurem oli juurdekasv Saksamaal (6 440 MW), järgnesid Suurbritannia 2 780 MW ja Prantsusmaa 1 800 MW. Iirimaal lisandus 538  MW, Soomes 512 MW, Belgias 465 MW, Rootsis 226 MW, Austrias 195 MW ja Kreekas 171 MW. Kolmeteistkümnes liikmesriigis uusi tuuleparke ei avatud.

Avameretuuleparke lisandus 2 569 MW (2016. aastal 1 650 MW). Avameretuuleparkide koguvõimsus Euroopa Liidus oli 2017. aasta lõpus 15 200 MW. Möödunud aastal ühendati Euroopa Liidus võrku 12 avameretuuleparki, mis töötavad täisvõimsusel. Neile lisaks ühendati võrku 4 osalise koormusega töötavat avamereparki ning Prantsusmaal katsetamise eesmärgil rajatud ujuvtuulepark Floatgen.

Kõige rohkem toodeti 2017. aastal tuulikutega elektrienergiat Saksamaal (104,9 TWh), järgnesid Hispaania (49,1 TWh) ja Suurbritannia (45,5 TWh), Prantsusmaa (24,0 TWh), Itaalia (17,5 TWh), Rootsi (17,1 TWh) ja Taani (14,8 TWh). Soomes toodeti tuulikutega elektrienergiat 4,8 TWh ja Eestis 0,7 TWh.

Elektrituulikute koguvõimsus 1000 inimese kohta oli 2017.a kõige suurem Taanis (960,3 kW), Iirimaal (704,7 kW) ja Rootsis (672,4 kW). Soome (371,4 kW) oli Euroopa Liidu riikidest 7. ja Eesti (235,6 kW) 13. kohal.

2017. a WindEurope ja Deloitte tuuleenergia sektorit käsitleva uuringu Local impact, global leadership kohaselt andis tuuleenergiatööstus 2016. aastal 0,26% (36,1 miljardit eurot) EL-i sisemajanduse kogutoodangust. Tööstusharu eksportis kaupu ja teenuseid 7,8 miljardi ja importis 5,4 miljardi euro väärtuses. Tuuleturbiinid moodustasid ekspordist 42,5%, tuulikute komponendid 33,4%. Makse laekus tuuleenergeetika sektorist 4,9 miljardit eurot. EL-i tuuleenergiasektoris töötab 309 000 inimest.

Euroopasse ennustatakse tuuleenergeetika kasvu. WindEurope prognooside kohaselt on 2020. aastal TEJ-de lisanduv koguvõimsus 25 GW, sellest 3,3 GW peaks tulema Suurbritannia, 2,3 GW Saksamaa, 1,3 GW Belgia, 1,3 GW Holland ja 1 GW Taani arvelt. Rahvusvaheline Energiaagentuuri (IEA) maailma energiamajanduse ülevaates World Energy Outlook 2017 prognoositakse, et Euroopa Liidus saab pärast 2030. aastat tuuleenergiast peamine energia tootmise allikas.

Keskkonnameedia

Fotol on tuulikud Taani rannikul Bønnerupis. Foto: Dirk Goldhahn / Wikimedia