MajandusUudised

Graptoliitargilliit kui võimalik „akumetallide“ ressurss

Print Friendly, PDF & Email

Eesti Geoloogiateenistus koostas graptoliitargilliidi (ehk metalliderikka põlevkivi) uurituse ülevaate. Rõhuasetus oli peamiselt küsimusel, kas Eesti graptoliitargilliit sisaldab metalle maagi kriteeriumitele vastal määral. Ingliskeelsena koostatud kokkuvõtte pealkiri oli Review on the Exploration Potential of the Estonian Black Shale (Graptolite Argillite) Deposit.

Harjumuspärastelt on metallide seisukohalt Eesti graptoliitargilliidist (ehk diktüoneemakildast) räägitud kui potentsiaalsest uraani ressursist, aga ka molübdeeni ja kohati plii ning tsingi kõrgenenud sisaldustest.

Praegune pilk haruldaste ja vähemesinevate metallide turule näitab aga, et üks oluliselt turuväärtust kasvatavatest metallidest on vanaadium. Vanaadium on teinud turul suure hüppe eelkõige selle tõttu, et kasvanud on nõudlus vanaadiumit sisaldavate akude järele, mis on sobilikud eelkõige taastuvenergia salvestamiseks. Metalliderikastes põlevkivides võib kõrgenenud määral esineda ka teisi olulisi metalle nagu koobaltit ja niklit või haruldasi muldmetalle.

Ülesande täitmiseks töötati läbi olulisemad graptoliitargilliidi geokeemilist informatsiooni sisaldavad Geoloogiafondis hoiustatud aruanded ning teaduspublikatsioonid. Geokeemilist teavet sisaldavat digitaalset andmekogu täiendati ning nüüd koondab see infot üle 4000 graptoliitargilliidi või sellega seotud kivimi proovi kohta. Selleks skaneeriti olulist informatsiooni sisaldavad aruannete osad ning teostati nende automaatne tekstituvastus. Niisiis saab nüüd muu hulgas paljude puuraukude puhul digitaalsete vahenditega analüüsida peale horisontaalse ka graptoliitargilliidis esinevate metallide vertikaalset muutlikkust.

Graptoliitargilliidi edukaks kasutamiseks puudub praegu tehnoloogia

Praegune ülevaade viitab, et vanaadium võib moodustada üle 80% graptoliitargilliidis sisalduvate metalliliste komponentide väärtusest. Seega võib vanaadium olla praegu graptoliitargilliidi kõige väärtuslikum metalliline komponent. Viimane oletus eeldab, et vanaadiumi saadakse graptoliitargilliidist kätte suure saagisega. Sobiv tehnoloogia praegu paraku puudub. Siiski on metallide otsinguline potentsiaal graptoliitargilliidis kõrge ning paljudel juhtudel võivad metallide tegelikud sisaldused ajalooliste andmetega võrreldes olla kõrgemad, kuna tänapäevased võrdlusproovid viitavad kohati teadaolevatest kõrgematele kontsentratsioonidele.

Samas tuleb tõdeda, et vaatamata muutunud oludele turul jääb graptoliitargilliit tõenäoliselt endiselt madala metallisisaldusega maagiks. Eesti graptoliitargilliidis on kõrgeimad keskmised vanaadiumoksiidi sisaldused pisut üle 0,2 protsendi, samas teatatakse maailmas juba leiukohtadest, kus vanaadiumoksiidi kontsentratsioon võib läheneda 5-le protsendile. Graptoliitargilliidi eduka kasutamise eelduseks oleks tehnoloogia, mis võimaldaks paljude väärtuslike komponentide eraldamist.

Allikas: Eesti Geoloogiateenistus

Foto: Ilme Parik / Wikimedia CommonsCC BY-SA 3.0