MajandusVesi

AS Tallinna Vesi veeteenuse hinnad jäid kooskõlastamata

Print Friendly, PDF & Email

Konkurentsiamet jättis 04.12.2018 AS-i Tallinna Vesi hinnataotluses esitatud Tallinna ja Saue linna piirkonna veeteenuse hinnad kooskõlastamata. Amet ei nõustu ettevõtja esitatud veeteenuse hinna arvutamise aluseks olevate kuludega.

Konkurentsiameti hinnangul on ettevõtja Tallinna ja Saue linna veeteenuse hinda prognoosinud ülemäärast kulu ligi 10 miljoni euro ulatuses. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse järgi ei ole põhjendatud veeteenuse hinnas ülemääraselt prognoositud saastetasu ja erakorraline kulumikomponent, mis ei põhine ettevõtja investeeritud kapitalil.

Seega ei kooskõlastanud Konkurentsiamet AS Tallinna Vesi taotletud vee ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hindasid. Hinnataotluse kohaselt taotles AS Tallinna Vesi veeteenuse hinnaga teenitavaks müügituluks 44,5 miljonit eurot. Konkurentsiamet hindas tarbijatele rakendatava hinnaga teenitavaks põhjendatud müügitulu piiriks 34,5 miljonit eurot.

Konkurentsiamet kooskõlastas hinnataotluses sisaldunud monopoolse teenusega seotud lisateenuste hinnad, mille osas seadusega vastuolu ei tuvastatud.

AS Tallinna Vesi veeteenuse hinnad ja kohtuvaidlused

AS Tallinna Vesi võib otsuse osas esitada 30 päeva jooksul vaide kas Konkurentsiametile või kaebuse Tallinna Halduskohtule. AS Tallinna Vesi tutvub lähemalt Konkurentsiameti esitatud põhjendustega veeteenuse hindade kooskõlastamata jätmisele ja langetab seejärel otsuse vaide või kaebuse esitamise osas. Kuni Konkurentsiamet ei ole uusi veeteenuse hindu kooskõlastanud ega muul viisil kehtestanud, kehtivad senised veeteenuse hinnad.

19. novembril otsustas Tallinna Halduskohus AS Tallinna Vesi ja Konkurentsiameti vahelises tariifivaidluses (haldusasi 3-14-363) jätta AS Tallinna Vesi kahju hüvitamise nõue rahuldamata. Haldusasi puudutas AS Tallinna Vesi kaebust Konkurentsiameti vastu saamata jäänud tariifitulu hüvitamiseks ja kaebusi ettevõtte veeteenuse hindade kooskõlastamise taotluste läbivaatamata jätmise vaidlustamiseks aastatel 2013–2017. Kuigi kohus ei leidnud alust kahelda Tallinna Linnaga sõlmitud Teenuslepingu õiguspärasuses, otsustati siiski, et Konkurentsiameti jaoks ei ole see leping siduv. Seega peab AS Tallinna Vesi veeteenuse hinnad kinnitama Konkurentsiamet

Tallinna Vesi ootab veel jätkuvalt vastust rahvusvahelisest arbitraažikohtust tariifivaidlusest põhjustatud kahju võimaliku hüvitamise osas. Nimelt on AS Tallinna Vesi ja United Utilities (Tallinn) B.V. esitanud Eesti Vabariigi vastu kahju hüvitamise nõude. Nõue on esitatud Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu alusel. Rahvusvaheline arbitraažikohtus peab otsustama, kas investorite huve on kahjustatud ning kas riik peab seetõttu kahju kompenseerima.

Kohtuvaidluste tõttu on AS Tallinna Vesi aktsia hind Tallinna börsil kukkunud alates 2017. aasta algusest ca 28%.

Keskkonnameedia

Foto: pixabay.com