EnergiaUudised

Kohalike omavalitsuste tuule- ja päikeseenergia käsiraamat

Print Friendly, PDF & Email

SEI Tallinnal on valminud “Kohalike omavalitsuste tuule- ja päikeseenergia käsiraamat”. See käisraamat on mõeldud tuule- ja päikeseenergia projektide arendajatele ja kohalikele omavalitsustele menetlusprotsesside mõistmiseks ning kergemaks läbiviimiseks.

Käsiraamatus on käsitletud erinevaid tehnoloogilisi lahendusi, asukoha valikut, keskkonnamõjude hindamist, detailplaneeringuid, projekteerimistingimusi, ehituslubasid ja võrguga liitumise lubasid. Teemavaldkondi käsitletakse üldiselt-üksikule põhimõttel. Esmalt tutvustatakse arendaja vaatest nö suurt pilti ja ees ootavat protseduurikat. Seejärel käsitletakse menetlusprotsesse ja projektipõhiseid detaile kohaliku omavalitsuse vaatest.

Tuule- ja päikeseenergia arendusprojekti esimese sammuna tuleb paika panna tootmise eesmärk – kas energiat toodetakse müügiks või enda tarbeks. Seejärel tuleb alustada asukoha ja tehnoloogilise lahenduse valimist mõjutavate eelduste, tingimuste ja võimalike piirangute kaardistamist. Sõltuvalt arendusprojektist võib kogu tegevus aega võtta 3–4 kuust mitme aastani. Sobiva arendusala valimisel, olemasolevale kinnistule või hoone elektriga varustamisel on oluline esmaselt pöörduda Kohaliku omavalitsuse vastava ametniku poole selgitamaks välja, kas omavalitsusel on elektrienergia tootmine täpsemalt reguleeritud ning millised dokumendid ja nõuded on omavalitsuses kehtestatud.

“Kohalike omavalitsuste tuule- ja päikeseenergia käsiraamat” ei keskendu detailselt sisemiste menetluste läbiviimise protseduurikale, vaid annab kirjanduse, töötubade ja intervjuude käigus kogutud parima praktika põhjal sisulisi soovitusi lähtuvalt valitud tehnoloogiate eripäradest. Raamatus on 9 peatükki. Igas peatükis on jagatud ka viiteid täiendavale lisamaterjalile ning juba varasemalt koostatud asjakohastele juhendmaterjalidele.

Käsiraamatu peatükkidest 1–3 saab ülevaate taastuvenergeetika olulisusest ning erinevatest tehnoloogilistest lahendustest. Peatükid 4 ja 5 annavad eeskätt arendajale ülevaate protsessi elukaarest, käsitledes arendamisega seotud menetlusprotsesse, vajalikke lube ja seadustest tulenevaid piiranguid. Seejärel on toodud samm-sammult juhiseid kogu protsessi alustamiseks ning olulistest aspektidest millega tuleks arvestada tehnoloogilise lahenduse valimisel.

Peatükid 6–9 käsitlevad protsessi käigus läbi viidavaid menetlusi ja väljastatavaid lube koos soovitustega menetlevatele ametnikele. Menetlusprotsesse käsitletakse esmalt skemaatiliselt üldises vaates, tuues detailselt välja erineva otstarbega hoonete energiaga varustamiseks ning päikese-ja tuuleparkide arendamisel tihe- ja hajaasustusega piirkondades kehtivad erisused ja nõuded.

Käsiraamatu tellis Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Käsiraamatu saab alla laadida siit.

Allikas: Sei Tallinn

Foto: Pexels (CC0)