Vesi

Joogivee radioaktiivsuse vähendamise tehnoloogia

Print Friendly, PDF & Email

Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) keskkonnatehnoloogia teaduslabori teadlased Anna Goi ja Juri Bolobajev arendavad tehnoloogiat joogivee radioaktiivsuse vähendamiseks. Tööd tehakse Euroopa Liidu teadusprojekti ALCHEMIA raames.

Mitmel pool Põhja-Eestis kasutatakse joogivee tootmiseks põhjavett, mille looduslik radioaktiivsus on 2-6 korda kõrgem tasemest, mis on kehtestatud sotsiaalministri määrusega. Terviseameti andmetel on Põhja-Eestis sellise põhjavee tarbijaid 190 000.

Loodusliku radioaktiivsega põhjaveega on probleeme ka teistes Euroopa Liidu riikides, näiteks Hispaanias, Saksamaal, Itaalias, Rootsis ja Soomes, samuti Ameerika Ühendriikides ning mõnes Aafrika riigis. Vaatamata kehtivatele Euroopa Liidu õigusaktidele, ei kontrollita puhastustehnoloogiate puudulikkuse tõttu radioaktiivsust Euroopa põhjavees süstemaatiliselt.

Teadusprojekti LIFE ALCHEMIA sihiks on arendada välja kulu- jaenergiatõhus tehnoloogia joogivee radioaktiivsuse vähendamiseks. Tehnoloogia põhineb mangaandioksiidi abil radioaktiivsete ainete ning raua- ja mangaanisisalduse vähendamiseks. Arendatav tehnoloogia vähendab oluliselt nende ainete hulka joogivees. Osakesed kõrvaldatakse veest filtrimisega. Puhastuseadme filtrit tuleb regulaarselt läbi pesta ja hooldada.

Uudne joogivee radioaktiivsuse vähendamise tehnoloogia vajab veel arendustöid

Edasi tuleb uurida keemiliste protsesside mehhanismi, samuti optimeerida mangaandioksiidi kogust ja valida tänapäevased filtrid, mis sobivad ohtlike ainete tõhusaks väljafiltrimiseks.

TTÜ teadlane Juri Bolobajev on konstrueerinud mangaandioksiidi tehnoloogia baasil töötava prototüübi, et arendada edasi joogivee kvaliteedi parandamise tehnoloogiat. Prototüübil katsetamiseks kulub oluliselt vähem vett ja teisi ressursse võrreldes täismahulise katseseadmega. Samuti on TTÜ teadlase prototüüp täisautomaatne ning see töötab 24/7.

Prototüübi töö  uurimistulemusi plaanitakse kasutada juba sel aastal AS Viimsi Vesi veepuhastusjaama katseseadme täiustamisel. ASi Viimsi Vesi töödeldud vesi vastab kõikidele joogivee kvaliteedinõuetele, edasise tehnoloogia arendamise eesmärk on veetöötluskulude vähendamine.

Kuna vee keemiline koostis on piirkonniti unikaalne, siis ei ole ka universaalset veepuhastustehnoloogiat. Seetõttu tuleb iga veepuhastusjaama tarbeks tehnoloogiat kohandada vastavalt vee koostisele.

Põhja-Eesti põhjavesi asub maakoores 60–70 meetri sügavusel. Tallinna Tehnikaülikooli teadlase Anna Goi sõnul on veetarbijal oluline teada, et selles sügavas põhjaveekihis olev vesi on maapinnalt tuleneva reostuse eest väga hästi kaitstud. Põhjavees sisalduvad radioaktiivsed ained pärinevad peamiselt uraani ja vähemal määral tooriumi lagunemisest ning satuvad vette looduslikult, kivimite lahustumisel. Peale radioaktiivsete ainete kõrgenenud sisalduse ületavad Eesti põhjavees lubatud piirnormi tihti ka ammooniumi, raskmetallide ja vesiniksulfiidi sisaldused, millest omakorda sõltub sobiliku puhastustehnoloogia valik. Tehnoloogia valik ja selle kohandamine on omaette kunst, mida valdavad keskkonnatehnoloogia teaduslabori asjatundjad. TTÜ teeb teaduslikku koostööd ASiga Viimsi Vesi. Koostööks ollakse valmis ka teiste veemajandusettevõtetega.

Terviseameti andmetel on Kambriumi-Vendi puurkaevude vee radionukliidide sisaldusest tulenev juhusliku iseloomuga tervisekahjustus vähetõenäoline. Samas ettevaatuse printsiibist lähtudes võiks neis piirkondades pöörata rohkem tähelepanu imikutele, keda toidetakse kunstlike toidusegudega. Imikute toidusegude valmistamiseks on soovitatav kasutada pudelivett. Kahjuliku mõju tõenäosus sõltub mitmetest teguritest nagu doosi suurus, organismi vanus ja terviseseisund.

Teadusprojekti partnerid Eestis on TTÜ keskkonnatehnoloogia teaduslabor, TÜ füüsika instituut ja AS Viimsi Vesi. Projekti koordinaator on Fundación CARTIF – Spanish Technology Centre, Hispaania. Hispaania partneriteks on CIESOL – Solar Energy Research Centre ja DIPALME – Diputaciόn de Almeria.

Teadustöö LIFE ALCHEMIA on rahvusvaheline – Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste ja ASi Viimsi Vesi asjatundjate kogemust rakendavad partnerid Hispaanias.

Allikas: TTÜ

Foto: Enriko Sala /Wikimedia Commons