Majandus

AS Tallinna Vesi majandus- ja tootmistulemused 2017

Print Friendly, PDF & Email

AS Tallinna Vesi müügitulu 2017. aastal oli 59,82 miljonit eurot (2016; 58,98), mis on 1,4% rohkem kui eelnenud aastal. Ettevõtte puhaskasum oli 2017. aastal 7,22 miljonit eurot.

2017. aastal kasvas põhitegevuspiirkonna eraklientide müügitulu 1,1% võrra 25,23 miljoni euroni ja äriklientide müügitulu 1,7% võrra 20,41 miljoni euroni.

Väljaspool peamist tegevuspiirkonda osutatud teenuste müük suurenes 6,3%, see tähendab 4,68 miljoni euroni. Kasvu taga olid peamiselt suurenenud reovee ja sademevee ärajuhtimisega seotud teenuste mahud ja ka veidi suuremad veeteenuse mahud.

Era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reoveeteenuse tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu müügitulust 85,7%. Müügituludest 6,1% tuli Tallinna linnalt saadavast sademevee kogumise süsteemide ja tuletõrjehüdrantide käigus hoidmise ja hooldamise tassust, 7,2% tuludest tuli ehitus- ja asfalteerimisteenustest ning 1,0% muudest töödest ja teenustest.

Ettevõtte puhaskasum langes 60,7% ehk 11,17 miljonit eurot võrreldes 2016. aastaga. Muutust mõjutasid eelkõige provisjon seoses võimalike kolmandate osapoolte nõuetega, mis võivad järgneda Riigikohtu 12. detsembri 2017. aasta otsusele. Seda juhul kui kohtud peaksid sellised nõuded põhjendatuks lugema.

Puhaskasumit mõjutas ka väiksem tulumaks dividendidelt. Jättes kõrvale tuletisinstrumentide õiglase väärtuse muutuse ja võimalike kolmandate osapoolte nõuete mõju, oleks ettevõtte 2017. aasta puhaskasum olnud 24,17 miljonit eurot, mis on 29.2% või 5,47 miljonit eurot enam kui 2016. aasta samal perioodil.

AS Tallinna Vesi ootab jätkuvalt lõplikku otsust rahvusvahelisest vahekohtust, mille istungid toimusid 2016. aastal. Otsust oodatakse 2018. aasta alguses.

Tallinna Vesi tootmistulemused

Tänu võrkude ennetavale hooldusele, investeeringutele ja avariibrigaadide pühendunud tegevusele saavutati 2017. aastal kõigi aegade madalaim lekete tase veevõrgus – 13,82%. See tähendab, et aastaga on Tallinna Veel õnnestunud veekadu vähendada enam kui protsendipunkti võrra (2016 –  15,07%).

Tarbijate varustuskindluse tagamiseks tehti 2017. aastal mitmeid olulisi investeeringuid, millest mahukaimaks kujunes alternatiivse veevarustuse rajamine Mustamäe, Õismäe ja Harku elanikele. 2017. aastal langes katkestuse keskmine kestvus kinnistu kohta 3 tunni ja 8 minutini ehk 3,14 tunnini (2016 – 3,44 tundi).

Ummistuste arv on aasta-aastalt samuti vähenenud ja langes 2017. aastal 654ni (2016 – 670). Selleks, et teavitada elanikke ka nende endi võimalustest ummistustest tulenevaid ebameeldivusi vältida, korraldati 2017. aastal teavituskampaania, millega juhiti tähelepanu sellele, et prügi koht ei ole tualetipotis.

Tallinna Vesi panustab ka sellesse, et puhas joogivesi oleks kättesaadav ka avalikus ruumis ja inimesed saaksid valida pudelivee asemel keskkonnasõbralikuma alternatiivi. 2017. aastal avati mitu uut avalikku joogiveekraani. Avalikke joogiveekraane kavatsetakse avada ka  2018. aastal.

Allikas: AS Tallinna Vesi

Foto: Wikimedia Commons