MajandusVesi

AS Tallinna Vesi 3. kvartali majandustulemused

Print Friendly, PDF & Email

AS Tallinna Vesi avaldas 26. oktoobril 3. kvartali majandustulemused. Ettevõtte 2018. aasta 3. kvartali müügitulu oli 16,49 mln eurot (suurenemine aastataguse ajaga võrreldes 7,6%). Kolmanda kvartali brutokasum oli 8,59 mln eurot (kasv 0,3%). 

Brutokasumi kasv tulenes vee- ja kanalisatsiooniteenuse müügitulude suurenemisest ning kahanenud elektrikuludest ja kulumist. Seda tasakaalustasid suurenenud tööjõu-, varade hoolduse ja remondi ning muud kulud.

Ettevõtte ärikasum oli 7,31 miljonit eurot (vähenemine 1,5%). Ärikasum vähenes peamiselt eespool mainitud muutustele brutokasumis, mida täiendasid suurenenud üldhaldus- ja turustuskulud ning muud neto ärikulud.

2018. aasta 3. kvartali puhaskasum oli 7,14 miljonit eurot, suurenedes 1,4% ehk 0,10 miljonit eurot. Seda mõjutasid peamiselt eespool mainitud muutused ärikasumis ning madalamad finantskulud. Finantskulude muutust mõjutas peamiselt 2018. aasta 3. kvartalis toimunud suurem positiivne muutus SWAP-lepingute õiglases väärtuses võrreldes positiivse muutusega 2017. aasta samal perioodil. 2018. ja 2017. aasta 3. kvartali puhaskasum ilma SWAP lepingute ümberhindlusest tulenevate muutusteta oli vastavalt 6,96 miljonit eurot ja 7,02 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,9% ehk 0,06 miljonit eurot.

Puhaskasumi marginaal (43,28%) vähenes 3. kvartalis 5,8% ja vara puhasrentaablus (2,97%) vähenes 7,8%. Kohustiste osatähtsus koguvarast (59,89%) suurenes 6,1%. Investeeringud põhivarasse (4,29 mln) suurenesid aastataguse ajaga võrreldes 79,5 %.

Kolmanda kvartali müügitulu 

Ettevõtte tariifid olid 2018. aasta 3. kvartalis külmutatud 2010. aasta tasemel. Seega sõltus põhitegevuse tulu (s.o veemüügi- ja reoveeteenuste müügist teenitud tulu) muutus täiel määral tarbimisest. Põhitegevust ei mõjuta sesoonsus peaaegu üldse. Ettevõte ei eelda tarbimises olulist muutust ka tulevikus. Senine müügitulu kasv on olnud rahulik ning seda eeldatakse jätkuvat.

Müük eraklientidele suurenes 2,8% ja äriklientidele 5,6%. Era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi- ning reoveeteenuste tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu kontserni müügitulust 78,7%. Müügituludest 4,9% tuli Tallinna linnalt saadavast sademevee kogumise süsteemide ning tuletõrjehüdrantide käigus hoidmise ja hooldamise tasust, 15,2% tuludest saadi ehitus- ja asfalteerimisteenustest ning 1,2% muudest töödest ja teenustest. Ehitus- ja asfalteerimisteenuste tulud on sesoonsemad ning kontsern otsib jätkuvalt võimalusi, et neid tulusid hoida ning kasvatada.

Peale vee- ja kanalisatsiooniteenuse müügimahtude suurenemise kasvasid kahe aasta võrdluses oluliselt ka tütarettevõtte Watercom OÜ müügitulud (+44,5%). Watercom OÜ tugevaid majandustulemusi tunnustas ka majandusväljaanne Äripäev. Esmakordselt jõudis Watercom Äripäeva koostatud infrastruktuuri ehitusega tegelevate ettevõtete edetabelisse ja tuli 94 ettevõtte paremusjärjestuses 10. kohale.

AS Tallinna Vesi pooleliolev kohtuvaidlus

Tallinna Vesi esitas käesoleva aasta 15. mail kaebuse Euroopa Inimõiguste Kohtule. Ettevõte leidis, et Eesti on rikkunud ettevõtte õigust õiglasele menetlusele ja omandi kaitsele. 23. oktoobril 2018 sai Tallinna Vesi kätte Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuse, et avaldus ei ole vastuvõetav ning seega ei jätka kohus ettevõtte avalduse menetlust. Kohtuotsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu.

Kaebus oli seotud tariifivaidlusega, mille osas langetas Riigikohus lõpliku ettevõtte jaoks ebasoodsa otsuse 12. detsembril 2017. Tallinna Vesi leidis Euroopa Inimõiguste Kohtule esitatud kaebuses, et Eesti Vabariik rikkus Euroopa Inimõiguste Konventsiooni artiklit 6 ja sama konventsiooni protokolli 1 artiklit 1. Konventsiooni protokolli 1 artikli 1 osas leidis kohus, et omandi kaitse küsimus on juba arutamisel muu rahvusvahelise uurimis- või lahendamismenetluse raames.

AS Tallinna Vesi ootab jätkuvalt otsust rahvusvahelisest vahekohtust seoses Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahel sõlmitud investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu võimaliku rikkumisega.

Ettevõtte aktsia hind on Tallinna börsil kukkunud aastaga 18%.

Keskkonnameedia