MajandusUudised

Eesti mereala planeeringu põhilahendus

Print Friendly, PDF & Email

Alates 17. veebruarist saab tutvuda Eesti üleriigilise mereala planeeringu põhilahenduse ja selle mõjude hindamise aruandega nii rahandusministeeriumi kodulehel kui mereala portaalis.

„Eesti mereäärne asukoht pakub meile palju rõõmu ja mitmekülgseid hüvesid, mis võivad vahel tunduda lausa iseenesest mõistetavalt kestvad,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Et meri pakuks meile ka tulevikus samasuguseid võimalusi, tuleb mere kui ressursi ruumilist kasutamist planeerida. Arvestades sealjuures nii erinevate inimeste huvide, kasutusviiside kui ka keskkonnaga. Just nagu me planeerime maakasutamist.“

Seetõttu on valitsus algatanud Eesti esimese riikliku mereala planeeringu koostamise, millega ollakse tänavu jõudmas lõpusirgele.

Mereala planeeringuga soovitakse kokku leppida Eesti mereala kasutuse põhimõtetes pikas perspektiivis, et panustada merekeskkonna hea seisundi saavutamisse ja säilitamisse ning edendada majandust. Põhilahenduses käsitletakse erinevaid merekasutusi koos, määrates suuniseid ja tingimusi. Fookuses on eeskätt uued kasutusviisid, kus on olemas või prognoositavad arendushuvid, näiteks vesiviljelus ja energiatootmine. Neis valdkondades seab planeering kasutustingimused. Tuuleenergeetika jaoks määratletakse ka arendusalad.

Planeeringu koostamisega hinnatakse merealal juba toimuvate ja alles kavandatavate tegevuste koosmõju, nendega kaasnevat mõju merekeskkonnale ja majandusele, samuti sotsiaalseid, kultuurilisi ja inimese tervisele avalduvaid mõjusid. Planeeringu juurde on koostatud eraldiseisev mõjude hindamise aruanne, kus määratakse olulise mõju vältimiseks leevendusmeetmed. Planeeringut koostatakse ja mõjusid hinnatakse ka Eesti riigipiiri üleselt.

Mereala planeeringu kehtestab valitsus eeldatavasti 2021. aasta kevadel. Kehtestatud planeering on tulevikus aluseks mereala kasutamise otsuste langetamisel nii ministeeriumidele kui ka ametitele. Ettevõtjatele, investoritele, kohalikele omavalitsustele ning rannikukogukondadele saab planeering olema tegevuste suunaja.

Planeeringu ja mõjude hindamise materjalid (seletuskiri, mõjude hindamise aruanne ja kaardirakendus) leiab mereala portaalist. Planeeringu menetluse informatsioon on kättesaadav ka rahandusministeeriumi kodulehel.

Eesti mereala planeeringu eelnõu (eskiislahenduse) ja mõjude hindamise eelnõu avalik väljapanek toimus 2019. a kevadel rahandusministeeriumi veebilehel ja Eesti mereala portaalis. Avaliku väljapaneku ajal laekus asutustelt ja organisatsioonidelt 18 ettepanekut.

Arvamusi ja ettepanekuid Eesti üleriigilise mereala planeeringule ning mõjude hindamise aruandele saab esitada 18. märtsini rahandusministeeriumile aadressil info@fin.ee.

Allikas: Rahandusministeerium

Foto: Keskkonnameedia