EnergiaUuringud

Taastuvenergia aastaraamat 2019

Print Friendly, PDF & Email

Eesti Taastuvenergia Koda andis oktoobri alguses välja iga-aastase ülevaate “Taastuvenergia aastaraamat 2019”, milles tuuakse välja taastuvenergiasektoris toimunud muutused, hetkeolukord ja arengud. Aastaraamatus esitatakse statistikat nii elektri, soojuse kui transpordisektori kohta ning antakse ülevaade seadusandlikest protsessidest nii Eestis kui Euroopa Liidus.

2019. aastal investeeriti maailmas puhastesse energiatehnoloogiatesse, sh peamiselt taastuvenergiasse 363,3 miljardit USD. Investeringute suurusjärk, ca 300 miljardit USD, ei ole viimastel aastatel muutunud. Kõige rohkem investeeriti 2019. aastal tuuleenergia projektidesse. Investeeringud meretuuleparkide arendamiseks suurenesid 19% ja ulatusid 29,9 miljardi USA dollarini. Kõige rohkem meretuuleparke on arendamisel Euroopas ja Aasias. Investeeringute mahu poolest teisel kohal oli päikeseenergia. Päikese- ja tuuleenergiainvesteeringud moodustasid rohkem kui poole kõigist taastuvenergiasse tehtud investeeringutest. Ligi kolmandik investeeringutest (üle 100 miljardi USD) läheb Hiina arvele.

Euroopa Liidus moodustas taastuvenergia 2019. aastal 34,6% elektrienergia lõpptarbimisest. Kõige suurem osakaal oli tuuleenergial (13,4%), järgnesid hüdroenergia (10,8%), biomass (6,2%) ja päikeseenergia (4,2%). Lähiaastateks prognoositakse eelkõige päikeseelektri osakaalu kasvu. 2019. aastal oli Euroopa Liidus käiku antud tuuleparkide koguvõimsus 13,2 GW (2018.a 10,1 GW) ja uute päikeseelektriseadmete koguvõimsus 16,7 GW (2018. a 8,2 GW).

Eestis ulatus 2019. aastal taastuvelektri osakaal 21%-ni elektrienergia kogutarbimisest (2018. aastal 17,1%). Üle poole taastuvatel allikatel põhinevast elektrienergiast toodeti biomassist ja jäätmetest. Tuuleenergiast toodeti möödunud aastal Eestis kokku 692 GWh elektrienergiat ja tuuleenergia osakaal moodustas 35% taastuvelektri kogutoodangust. Ühtegi uut tuuleparki 2019. aastal käiku ei antud. Päikeseelektrit toodeti 2019. aastal elektrivõrku 54 GWh. Eestis on päikeseelektri tootmine kasvutrendis. 2019. aastal liitus võrguga 78,72 MW uusi päikeseelektri tootmisüksusi. Hüdroelektrit toodeti kokku 22 GWh ja biogaasil töötavatest koostootmisjaamadest saadi 40 GWh elektrienergiat.

Möödunud aastal liitus elektrivõrguga kokku ligikaudu 90,7 MW uut taastuvelektri tootmisvõimsust, millest enamiku moodustasid kuni 1 MW võimsusega päikeseelektrijaamad. 2019. aastal ületasid taastuvenergia tootmisvõimsustesse tehtud investeeringud (1,18 miljardit eurot) Eestis esmakordselt miljardi piiri. Kõige rohkem investeeriti bioenergeetikasse ja tuuleparkide rajamisse.

Keskkonnameedia

Foto: Andres Meesak / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0