EnergiaUudised

Komisjon esitles ELi avamere taastuvenergia strateegiat

Print Friendly, PDF & Email

Euroopa Komisjon tutvustas 19. novembril ELi avamere taastuvenergia strateegiat, milles tehakse ettepanek suurendada Euroopa avamere tuuleenergia tootmisvõimsust praeguselt 12 GW-lt vähemalt 60 GW-le 2030. aastaks ja 300 GW-le 2050. aastaks. Komisjoni eesmärk on lisada sellele 2050. aastaks 40 GW ookeanienergiat ja muid kujunemisjärgus tehnoloogialahendusi, nagu avamere ujuvtuulikud ja –päikesepargid.

Sellise suure kasvu aluseks on kõikide Euroopa merepiirkondade tohutu potentsiaal ja ELi ettevõtete juhtpositsioon selles sektoris. Tänu sellele saab uusi võimalusi tööstus, tekivad uued keskkonnahoidlikud töökohad kogu mandril ja tugevneb ELi üleilmne juhtpositsioon avamereenergia tehnoloogia valdkonnas. Samuti tagab see meie keskkonna, elurikkuse ja kalanduse kaitse.

 Energeetikavolinik Kadri Simsoni sõnul on Euroopa avamere taastuvenergia valdkonnas maailmas esikohal ja võib saada selle üleilmse arendamise eestvedajaks. Paremini tuleb ära kasutada kõik avamere tuuleenergiaga seotud võimalused ning edasi tuleb arendada muid tehnoloogialahendusi, näiteks laine- ja tõusu-mõõnaenergia tehnoloogiat ning ujuvpäikeseparke. Nüüdne strateegia annab selge suuna ja loob püsiva raamistiku, mis on hädavajalik selles sektoris tegutsevatele avaliku sektori asutustele, investoritele ja arendajatele.

 Avamereenergia võimsuse suurendamiseks kutsub komisjon liikmesriike üles tegema omavahel piiriülest koostööd taastuvenergia pikaajalise planeerimise ja kasutuselevõtu valdkonnas. Selleks tuleb lõimida avamere taastuvenergia arendamise eesmärgid riiklikesse mereruumi planeerimise kavadesse, mille rannikuriigid peavad esitama komisjonile 2021. aasta märtsiks. Komisjon esitab läbivaadatud TEN-E määruse alusel ka avamerevõrgu pikaajalise planeerimise raamistiku ning kaasab ettevõtmistesse iga merepiirkonna reguleerivad asutused ja liikmesriigid.

Eesmärkide täitmiseks tuleb investeerida ligi 800 miljardit eurot

 2050. aastaks  püstitatud eesmärkide täitmiseks on komisjoni hinnangul vaja investeerida ligi 800 miljardit eurot. Selle summa kokkusaamiseks ja kasutamiseks teeb komisjon järgmist:

  • loob selge ja toetava õigusraamistiku. Komisjon hindab, kas elektriturueeskirju on vaja muuta konkreetsemaks ja sihipärasemaks ja tagab, et energeetikat ja keskkonnakaitset käsitlevate riigiabisuuniste ning taastuvenergia direktiivi läbivaatamine soodustab avamere taastuvenergia kulutõhusat kasutuselevõttu;
  • innustab liikmesriike kasutama taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendit ning teeb koostööd Euroopa Investeerimispanga ja teiste finantseerimisasutustega, et toetada investeeringuid avamereenergiasse programmi „InvestEU“ kaudu. Teadus- ja arendustegevuse toetamiseks kasutatakse programmi „Euroopa horisont“ vahendeid;
  • tagab tugevama tarneahela. Strateegias rõhutatakse, et seadmete kiiremaks ülesseadmiseks on vaja suurendada seadmete tootmisvõimsust, täiustada sadamataristut ning suurendada asjakohaste oskustega töötajate arvu. Komisjon plaanib luua avamere taastuvenergiale pühendatud platvormi, et koondada kõiki osalejaid ja käsitleda tarneahela arengu küsimusi.

Keskkonnameedia

Foto: Andy Dingley / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0