Majandus

Keskkonnaprojektide rahastamiseks üle 9 mln euro

Print Friendly, PDF & Email

KIKi nõukogu otsustas suunata riigi kohustuste täitmiseks oluliste keskkonnaprojektide rahastamiseks kokku 9 175 920 eurot. Suurima toetussumma saab metsanduse programm, kust seitsmele projektile eraldati üle 3 miljoni euro.

„Metsanduse areng on üks Keskkonnaministeeriumi prioriteete, mistõttu saab see valdkond ka enim toetust. Raha saavad erinevad projektid, alates metsanduse arengukava koostamisest kuni uluki- ja metsamulla uuringuteni. Samuti toetame voorust 2,6 miljoni euroga SA Erametsakeskus tegevust,“ selgitas KIKi nõukogu esimees keskkonnaminister Siim Kiisler valdkonna olulisust.

KIKi nõukogu otsustas 13. märtsi koosolekul toetada riigi kohustuste täitmiseks 47 olulist keskkonnaprojekti üheksas valdkonnas.

Enim projekte rahastatakse veemajanduse programmist. Üheksat projekti toetatakse kokku 1,2 miljoni euroga. Atmosfääriõhu kaitse valdkond saab samuti kuue projekti elluviimiseks ligi 1,4 miljoni eurot. Looduskaitselisteks töödeks eraldab riik 1,6 miljoni eurot, mis jaguneb viie projekti vahel.

Veemajanduse programmist rahastatakse vesikonna tunnuste, inimtegevuse, veekasutuse ja oluliste veemajandusprobleemide analüüse ja ülevaateid, VeeVeebi edasiarendamist, reoveepuhastite operaatorite koolituse korraldamist 2018.aastal, põhjaveekogumite hüdrogeoloogilised mudelite ning seirevõrgu kujundamist, põhjaveekogumite piiride kirjeldamist, koormusallikate hindamist ja hüdrogeoloogiliste kontseptuaalsete mudelite koostamist, piiriülest koostööd INTERREG WBWB ühisprojekti raames, kvaternaari põhjaveekihtidest moodustatud põhjaveekogumites ja maapinnalt esimestest aluspõhjalistest põhjaveekihtidest moodustatud põhjaveekogumites ohtlike ainete sisalduse uuringut, hüdrogeoloogilisi uuringuid seirepuurkaevude PRK0007553 ja RK0009419 piirkonnas ning seirepuurkaevus PRK0000266, ja hajaasustuspiirkondade joogivee kvaliteedi ja -süsteemide uuringut.

Atmosfääriõhu kaitse valdkonnas rahastatakse osoonikihti kahandavatelt ainetelt ja kõrge GWP-ga HFC-delt alternatiivsetele tehnoloogiatele ja -ainetele üleminekut, öhukvaliteedi seirevõrgu mõõteseadmete kaasajastamist, õhukvaliteedi andmete kogumist ja aruandlust, lõhnahäiringu tuvastamise ja ennetussüsteemi üleval pidamist ja täiendamist Muuga-Maardu piirkonnas, kütusekvaliteedi kontrolli ja aruandlust2019. aastal ning Eesti kasvuhoonegaaside 2018.-2019. a aruandluse kvaliteedi kontrolli ja parandamist.

Metsanduse programmist rahastatakse ulukiasurkondade rakendusuuringuid, tegevuskava ja tõrjemeetmete koostamist ohtlikele kultiveerimismaterjali kahjustajatele punavöötaudile ja pruunvöötaudile, SA Erametsakeskuse infosüsteemide edasiarendamist, metsanduse arengukava alusuuringu koosamist aastani 2030, kasvuhoonegaaside inventuuri heitkoguste uuringuid riikliku aruandluse täitmiseks metsamulla süsinikuvaru aastase muudu osas, erametsaomanike ja erametsanduse ühistegevuse toetamist ja erametsanduse võtmeisikute koolitamist.

Kõiki rahastuse saanud projekte näeb KIKi kodulehelt.

Lisaks juba tehtud otsusele ootab sellel aastal jagamist veel 14,7 miljonit eurot avatud vooru kaudu, nende otsusteni jõutakse juuni teises pooles. Avatud taotlusvooru laekus 749 taotlust kokku 28,6 miljoni euro ulatuses.

Allikas: KIK

Foto: Keskkonnameedia OÜ