*Küte & ventilatsioonArtiklite arhiiv

Ventilatsioonisüsteemi uued tuleohutusstandardid

Print Friendly, PDF & Email

Alates 2008. aastast on Eestis süstemaatiliselt peetud arvestust hoonetulekahjude ja nende põhjustatud varalise kahju üle. Vaatamata sellele, et tulekahjusid on viimastel aastatel vähemaks jäänud (2009. aastal 8421 ja 2010. aastal 6439, sh hoonetulekahjusid 2598 ja 1748), oli hoonepõlengutega kaasneva varalise kahju suurus 2010. aastal suur – 13,5 miljonit eurot (211 mln krooni) [1].

Arvestades seda, et tuli ja suits on ehitises viibivatele inimestele olulised riskitegurid, peab ventilatsioonisüsteemi tulekaitselahenduste kavandamisel silmas pidama kaht kriteeriumit – inimeste turvalisuse tagamist ja nende turvalise väljapääsu kindlustamist tulekahju korral. Projekteerijate pakutavad lahendused peavad looma ka tõhusa kaitse kinnisvarale tervikuna, vastama õigusaktide nõuetele ja kehtestatud tehnilistele normidele.

Keskne ventilatsioonisüsteem peab norminõuete kohaselt olema ehitatud nõnda, et tuli ja suits ei saaks selle kaudu levida. Õhukanalite läbiviigud ruumivahelistest tuletõkketarinditest peavad olema varustatud tuletõkkeklappidega. Klapid tuleb valida tuletõkketsooni tulepüsivusklassi järgi ning paigaldada nii, et nad tulekahju korral kohe reageeriksid, takistaksid suitsu levimist ning annaksid aega hoones viibivate inimeste turvaliseks evakueerimiseks. Nende eesmärkide saavutamiseks on kolm võimalust:

  • ventilatsioonisüsteemil on automaatne tuletõkkesüsteem;
  • suitsu levimist tuletsoonist väljapoole piiratakse automaatse suitsutõkkesüsteemi ja suitsuandurite abil;
  • suitsu eemaldatakse tuletsoonist automaatse suitsueemaldussüsteemi abil.
Tuletõkkeklappide kohta kehtivad uued standardid

Alates 1.09.2012 peab Euroopa Liidu liikmesriikides turustatavate ja ehitustarinditesse paigaldatavate tuletõkkeklappide tulepüsivus olema testitud standardite EN 1366-2 ja EN 1363-1 ning klassifitseeritud standardi EN 13501-3 kohaselt. Tuletõkkeklapid peavad harmoneeritud tootestandardi EN 15650:2010 (Ventilation for buildings – Fire dampers) kohaselt olema CE-märgistatud.

Euroopa Standardikomitee (CEN) kiitis Euroopa standardi EN 15650:2010 heaks 27.02.2010 ning Eesti vastav standard EVS-EN 15650:2010 (kättesaadav standardiorganisatsioonist) kinnitati Eesti Standardikeskuse käskkirjaga 31.05.2010. Standardis kirjeldatakse detailselt tuletõkkeklappide kohta kehtivaid nõudeid ning antakse juhised hoonete ventilatsioonisüsteemidesse paigaldavate tuletõkkeklappide testimismetoodika kohta. Kordamise vältimiseks on standardis viidatud muudele standarditele ning seetõttu peavad selle kasutamisel olema käepärast ka EN 1366-2, EN 1363-1 ja EN 13501-3. Kui tootja annab ka andmed klappide aerodünaamiliste omaduste kohta, tuleb klappide testimisel juhinduda standardist EN 1751.

Tuletõkkeklappide klassifitseerimine

Tuletõkkeklapid klassifitseeritakse tiheduse (E), isolatsiooni (I), suitsutiheduse (S) ja tulepüsivuse (mõõdetakse minutites) järgi.

Tihedusega E peetakse silmas tuletõkkeklapi võimet vältida tule edasikandumist selliselt, et suur osa leekidest ja kuumadest gaasidest ei saaks liikuda tuletsooni poolelt tulevabasse tsooni, mis tooks kaasa kas tulekindla pinnakatte või selle läheduses oleva materjali süttimise. Tuletõkkeklapi sulgurlaba peab olema õhutihe ning õhu läbilase ei tohi 300 Pa alarõhu korral ületada 360 m³ /(m² ·h).

Isolatsioon I iseloomustab tuletõkkeklapi võimet vastu pidada tulekahjuolukorras nõnda, et tuli ei saaks suure soojusülekande tõttu kanduda tulevabasse tsooni. Soojuse ülekandumine ei tohi olla selline, et tulevaba tsooni pind või mingi selle läheduses olev materjal põlema süttiks. Tuletõkkeklapi soojusisoleerimine on oluline ka tuletsooni läheduses olevate inimeste kaitsmiseks.

Suitsutihedus S kirjeldab tuleklapi võimet takistada gaaside või suitsu kandumist suitsutsoonist suitsuvabasse tsooni nii tavaolukorras kui ka tulekahju korral.

ventilatsioonisüsteemi tuleohutusstandardid
Joonis 1. Tuletõkkeklappide klassifi tseerimistähised

Klassifitseerimine (joonis 1) peab võtma arvesse ka seda, kas tuletõkkeklapp rahuldab tulekahju korral tulepüsivusnõuet ainult tuletsooni poolt (tähis „i → o“ – ingliskeelsetest in ja out), väljaspoolt tuletsooni (tähis „o → i“) või mõlemalt poolt (tähis „i ↔ o“) ning kas klapp peab paiknema horisontaal- (tähis ho), vertikaal- (ve) või mõlemas asendis. Näiteks tähistab EI (ve, ho i ↔ o) S 60 tuletõkkeklappi, mis vastab standardi EN 13501-3 tihedus- ja isolatsiooninõuetele 60 minuti kestel paigaldatuna tuletsooni või väljapoole nii vertikaal- (asetseb seinas) kui ka horisontaalasendis (asetseb laes). Klapp peab olema testitud ja sobima nii betoon- või tellisseina kui ka kergseina (nt Gyproc). Tähis S tähendab seda, et klapp rahuldab 300 Pa alarõhu korral ka suitsutihedusnõuet – suitsu ei tohi läbi pääseda rohkem kui 200 m³ /(m² ·h).

Tuletõkkeklapid on kas manuaalsed või varustatud täiturmootoritega. Manuaalse klapi labad sulgevad temperatuuri tõusule reageerivad sulavkaitsmed. Täiturmootoriga klapid ühendatakse automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemiga (ATS), mis tulekahju korral juhib tulekaitseklappe ning tõkestab tule levimist ventilatsioonisüsteemi kaudu.

Suitsutõkkeklappide uued standardid

Ka suitsutõkkeklappide, mis tule algfaasis tõkestavad suitsu, kuumuse ja leekide levimist eri tuletsoonide vahel, jaoks on olemas uued standardid. Suits on tulekahju puhul inimese vaenlane number üks ning suurema osa tulekahjus hukkunud inimeste surma on põhjustanud vingumürgitus. Mürgine suits tekitab kohest uimasust ning teadvusekaotus võib saabuda mõne minuti jooksul [3]. Lisaks ränkadele inimkaotustele tekitab suits ka hoonetele olulist materiaalset kahju. Seetõttu on suitsu levimise tõhus tõkestamine ülioluline ning uued peagi rakenduvad EL standardid pööravad erilist rõhku suitsujuhtimissüsteemide toimimisele. Alates 1.2.2013 peavad Euroopa Liidu liikmesriikides kasutatavad suitsutõkkeklapid vastama harmoneeritud tootestandardi EN 12101-8:2011 (Smoke and heat control systems – Part 8: Smoke control dampers) nõuetele. Klapid peavad olema testitud standardi EN 1366-10 nõuete ning klassifitseeritud standardi EN 13501-4 kohaselt.

Oma innovaatiliste ja põhjalikult testitud toodete poolest on üks juhtivaid ventilatsioonilahenduste tootjaid ISO 9001 ja 14001 kvaliteedijuhtimissertifikaate omav Soome ettevõte Halton OY. Haltoni tuletõkkeklapid on testitud, klassifitseeritud ja CE-märgistatud uusimate Euroopa standardite EN 1366- 2, EN 13501-3 ja EN 15650 kohaselt. Tootevalikus on isoleeritud kestas EIS- ja isolatsioonita ES-tuletõkkeklapid tulepüsivusklassiga kuni 120 minutit. Haltoni tule- ja suitsutõkkeklappe võib peale betoon- ja tellisseinte paigaldada ka kergseintesse ja lagedesse. Varasemaist tunduvalt karmimate seaduste valguses, millest juhinduvad kahjukäsitlusjuhtumite korral ka kindlustusettevõtted, võib Haltoni usaldusväärseid klappe valinud projekteerija ja ehitaja end kindlalt tunda.

Viidatud allikad

  1. Siseministeeriumi aruanne „Turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015“ täitmisest 2010.aastal.
  2. EV Päästeteenistuse koduleht

Artikli autor on KUUNO KIRSPUU, Onninen AS

Artikkel ilmus ajakirjas Keskkonnatehnika 3/2012 lk 22–23

Foto: Wikimedia Commons CC SA-BY 3.0