InnovatsioonVesi

Tekstiilitööstus keskkonnahoidlikumaks

Print Friendly, PDF & Email

Et muuta vee- ja energiamahukas tekstiilitööstus keskkonnahoidlikumaks, algatati 2014. aastal EL projekt Wasatex (Water Saving Processes for Textile Production). Selles osales kolm Itaalia firmat: tekstiilitööstusettevõte Olimpias Group, Paduas asuv, peamiselt tekstiilitööstusele veepuhastusseadmeid tarniv Europrogetti SRL ning veesüsteemide opereerimise ja hooldusega tegelev Aspel SRL. Kolme partneri eesmärk oli välja töötada tekstiilitööstuses vett ja energiat säästa võimaldavad tehnilised lahendused.

Projekt viidi ellu Horvaatias Osijeki linnas Benetton Textile D.O.O.-le kuuluvas tekstiilitehases.

Tekstiilitööstusele on iseloomulik suurete veekoguste kasutamine. Viimastel aastatel on selles tööstusharus hakatud vee säästmisele rohkem tähelepanu pöörama ja jätkusuutlikumaid tehnoloogiad rakendama. Vee kasutamist tekstiilitööstuses on enamasti püütud vähendada kas uute ja vähem vett tarbivate masinate ja seadmete paigaldamisega või tehnoloogilises protsessis vee korduskasutamise rakendamisega.

Wasatex projekti raames muudeti Osijekis nii toorvee töötlus- kui reovee käitlustehnoloogiat. Kui enne uue tehnoloogia kasutusele võtmist kulus Osijeki tekstiilitehases vett ca 1600 m³ ööpäevas, siis  projekti lõppedes 2016. aasta detsembris oli  ööpäevane veetarbimine vähenenud 1000 m³ võrra (vee kokkuhoid 62%).  Kokkuhoitud vee hulk vastab 7000 elanikuga väikelinna keskmisele ööpäevasele veetarbimisele.

Enne Wasatex projekti korduskasutati tekstiilitehases ainult 5–10% veest, reovee käitlemiseks kasutati biopuhastit ja järelsetitit. Pärast tehnoloogia muutmist korduskasutatakse tootmisprotsessi igas osas 90% veest. See võimaldab kokku hoida puhast vett ja vähendada jõkke juhitavat heitveekogust.

Peale vee korduskasutuse võeti Osijekis meetmeid ka energia kokkuhoiuks.  Kuna tekstiilitööstuses peab kangaste värvimiseks ja pesemiseks kasutatava vee temperatuur olema vahemikus 30–90 °C, kuid võrguvee temperatuur on ca 15 °C, siis tuleb vett soojendada. Osijekis  kasutatakse nüüd 30-kraadise algtemperatuuriga ringlussevõetud vett, see võimaldab vee soojendamiseks kuluvat gaasi kokku hoida. Hinnanguliselt hoitakse vee soojendamise arvelt gaasi kokku 530 000 m³ aastas ning õhku heidetav aastane CO2 kogus on varasemast 600 t võrra väiksem. Kuna toorvett töödeldakse ja see on ühtlase kvaliteediga, siis kulub nüüd kangaste pesemiseks ja värvimiseks vähem kemikaale.

Selleks, et muuta Osijeki tekstiilitööstus keskkonnahoidlikumaks, ei tulnud tehast kordagi seisata. Tänu uuenduste sisseviimist vähenesid ettevõtte tegevuskulud 400 000 € aastas.

Osijeki tekstiilitehases kogutud  veepuhastusalast teavet saab rakendada ka teistes tööstushrudes, näiteks paberitööstuses, nahaparkimistöökodades ja põllumajandusettevõtetes.

Rohkem teavet Wasatex projekti kohta leiad siit.

Keskkonnatehnika