MajandusUudised

Kasvuhoonegaaside heidet vähendavate projektide eksporditoetus

Print Friendly, PDF & Email

Keskkonnaministeerium jagab tänavu 776 000 eurot kasvuhoonegaaside heidet vähendavate lahenduste eksportimiseks arengumaadesse. Alates 8. oktoobrist võtab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) vastu projektide taotlusi, mis aitavad arenguriikides kliimamuutusi leevendada ja nende mõjudega kohaneda. Taotlusi saab esitada kuni 8. detsembrini 2019.

Rahvusvaheline Pariisi kliimakokkulepe näeb ette, et arenenud riigid aitavad arenguriike kliimamuutuste leevendamisel ja kliimamuutuste mõjudega kohanemisel. Kokkuleppe kohaselt on Eesti lubanud aastani 2020 panustada igal aastal miljon eurot kasvuhoonegaasidega kauplemise tuludest rahvusvahelisse kliimakoostöösse ja arenguriikide kliimapoliitika eesmärkide täitmisesse.

KIK ootab projekte, mis aitavad vähendada kasvuhoonegaaside heidet energia-, transpordi-, vee- ja ehitusvaldkonnas, samuti jäätmekäitluse ja põllumajanduse ning metsanduse vallas. Taotlusi võib esitada ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas. Oluline on, et projektide oodatavate tulemuste seos kliimamuutustega on määratletav lähtudes OECD metoodikast (nn Rio markeritest). Projektide kestvus on kuni 3 aastat.

Eelmise aasta taotlusvoorust eraldas KIK ligi 582 000 eurot nii energeetika kui ringmajanduse alastele projektidele. Näiteks toetati Bangladeshis rõivatootmisjääkide ringlusse võtmise edendamise, Myanmari päikeseenergialahenduste väljatöötamise, Grenada saare joogivee kvaliteedi mõõtmise ja Gruusia metsatulekahjude ennetamise projekte. Tänaseks on projektid edukalt töös.

Taotlusvoorus saavad osaleda mittetulundusühingud, sihtasutused, ettevõtted, ülikoolid, valitsusasutused ja kohalikud omavalitsused või nende hallatavad asutused. Peale soovi jagada oma teadmisi kliimaprobleemide lahendamisel peab taotlejal olema partner Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) arenguabi saajaks määratletud riigis. Ühe projekti toetus on kõige vähem 30 000 ja maksimaalselt 200 000 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 90% abikõlblikest kuludest ning omafinantseering peab moodustama vähemalt 10% abikõlblikest kuludest.

Toetust saab taotleda 8. oktoobrist kuni 8. detsembrini 2019 E-toetuse keskkonna kaudu. Taotlusvooru infopäev toimub 23. oktoobril kell 14 Keskkonnaministeeriumi I korruse saalis (Narva mnt 7a, Tallinn). Rohkem teavet taotlemise kohta leiab KIKi kodulehelt.

Toetust antakse „Riigi eelarvestrateegia 2019–2022“ meetme „Eesti panus rahvusvahelisse kliimakoostöösse“ ja Keskkonnaministri määruse „Arenguriikides kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks toetuse andmise tingimused ja kord“ tegevuste elluviimiseks. Meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

Allikas: Keskkonnaministeerium

Foto: Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0