Jäätmed

Tootjad pannakse vastutama tekstiilijäätmete vähendamise ja korduskasutamise eest 

Print Friendly, PDF & Email

Euroopa Komisjon tegi 5. juulil ettepaneku eeskirjade kohta, millega panna tootjad vastutama tekstiiltoodete kogu olelusringi eest ja toetada tekstiilijäätmete säästvat käitlemist kogu ELis. Selle algatusega kiirendatakse tekstiiltoodete liigiti kogumise, sortimise, korduskasutamise ja ringlussevõtu sektori arendamist ELis kooskõlas ELi kestliku ja ringluspõhise tekstiili strateegiaga. Kasutatud tekstiiltoodete kättesaadavuse suurendamine peaks looma kohalikke töökohti ja säästma raha tarbijatele nii ELis kui mujal, leevendades samal ajal tekstiilitootmise mõju loodusvaradele.

Komisjon tegi ettepaneku võtta kõigis ELi liikmesriikides kasutusele kohustuslikud ja ühtlustatud laiendatud tootjavastutuse süsteemid. Laiendatud tootjavastutuse süsteemid on olnud edukad mitme toote, näiteks pakendite, patareide ja akude ning elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete käitlemise parandamisel. Tootjad katavad tekstiilijäätmete käitlemise kulud, mis annab neile ka stiimuli vähendada jäätmeid ja suurendada tekstiiltoodete ringlust, kujundades algusest peale paremaid tooteid. Seda, kui palju tootjad laiendatud tootjavastutuse süsteemile maksavad, kohandatakse tekstiiltoodete keskkonnatoime alusel, mida nimetatakse ökomodulatsiooni põhimõtteks.

ELi ühised laiendatud tootjavastutuse eeskirjad lihtsustavad ka liikmesriikide jaoks tekstiilide eraldi kogumise nõude rakendamist alates 2025. Aastast kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Tootjate osamaksudest rahastatakse investeeringuid liigiti kogumise, sorteerimise, korduskasutamise ja ringlussevõtu suutlikkusse. Kavandatud jäätmekäitluseeskirjade eesmärk on tagada, et kasutatud tekstiilid sorditakse korduskasutamiseks ja see, mida ei saa korduskasutada, on suunatud esmajärjekorras ringlussevõtule. Tekstiilide kogumise ja töötlemisega tegelevad sotsiaalsed ettevõtted saavad kasu suurematest ärivõimalustest ja kasutatud tekstiiltoodete suuremast turust.

5. juulil tehtud ettepanekuga edendatakse ka teadus- ja arendustegevust tekstiilisektori ringlust edendavate uuenduslike tehnoloogiate valdkonnas, näiteks kiust ringlussevõttu.

Ettepanekus käsitletakse ka tekstiilijäätmete ebaseaduslikku eksporti nende käitlemiseks teistesse riikidesse. Uues õigusaktis selgitatakse, mis on jäätmed ja mida peetakse korduskasutatavateks tekstiiltoodeteks, et peatada korduskasutamise nime all varjatud jäätmete eksport. See täiendab jäätmesaadetisi käsitleva uue määruse ettepaneku kohaseid meetmeid, millega tagatakse, et tekstiilijäätmete vedu toimub ainult siis, kui on tagatud jäätmete keskkonnahoidlik käitlemine.

Euroopa Parlament ja nõukogu arutavad komisjoni ettepanekut jäätmete raamdirektiivi sihipärase muutmise kohta seadusandliku tavamenetluse raames.

Allikas: Euroopa Komisjon
Foto: Pexels / Surene Palvie