UudisedVesi

Asulareovee puhastamine Euroopas

Print Friendly, PDF & Email

Euroopa Komisjon avaldas 10. septembril 10. aruande asulareovee puhastamise direktiivi rakendamise kohta. Aruandest nähtub, et asulareovee kogumine ja puhastamine Euroopa linnades on üldiselt paranenud, kuid esile tuuakse direktiivi rakendamise erinev tase liikmesriikide vahel.

Asulareovee puhastamise direktiivi kohaselt peavad liikmesriigid tagama oma linnade ja asulate reovee nõuetekohase kogumise ja puhastamise. Töötlemata reovesi võib olla saastunud kahjulike kemikaalide, bakterite ja viirustega ning ohustada seega inimeste tervist. Reovesi sisaldab ka selliseid toitaineid nagu lämmastik ja fosfor, mis võivad kahjustada magevee- ja merekeskkonda, soodustades vetikate ülemäärast vohamist ning kahjustada sel moel teisi eluvorme.

Reovee kogumist ja puhastamist käsitlevate ELi eeskirjade täitmise määr on liikmesriikides kõrge ja eeskirjade täitmine on eelmise aruandeperioodiga võrreldes paranenud. Kuigi eeskirjade täitmine paraneb, ei ole direktiivi täielikku rakendamist veel saavutatud.

Asulareovee kogumine ja puhastamine Euroopas 2017. aastal. Allikas: Urban waste water treatment in Europe
Veeteenuste sektori üks peamisi komistuskive on endiselt rahastamine

Investeerimislünkade kohta veesektoris annab ülevaate maikuus avaldatud OECD uurimus Estimating investment needs and financing capacities for water-related investment in EU member states. Selles uurimuses hinnatakse, et kõik EL liikmesriigid (kaasa arvatud Suurbritannia) kulutavad veevarustusele ja kanalisatsioonile aastas kokku keskmiselt 100 miljardit eurot. Joogivee direktiivis ja Asulareovee puhastamise direktiivis esitatud nõuete täitmiseks peaks see summa olema märksa suurem. OECD hinnangul ulatuvad 2030. aastaks veevarustuse ja reoveepuhastuse kumulatiivsed lisakulutused 28 liikmesriigis 289 miljardi euroni. Lõviosa lisakulutustest moodustavad investeeringud, et saavutada vastavus Auslareovee puhastamise direktiivi nõuetega. OECD hinnang ei hõlma infrastruktuuri uuendamiseks vajalikke investeeringuid ega kulutusi, mis on vaja teha vee raamdirektiivi ja üleujutuste direktiivi järgimise tagamiseks.

Euroopa Komisjoni 10. aruanne asulareovee direktiiv rakendamise kohta hõlmab üle 23 500 direktiivi kohaldamisalas asuva ELi linna, kus elanikud ja tööstus toodavad igal aastal üle 610 miljoni inimekvivalendi reovett. See vastab umbes 490 miljonile vannitäiele reoveele päevas.

Aruande järgi kogutakse ELis 95 % reoveest ja 88 % sellest puhastatakse bioloogiliselt. Mitmes liikmesriigis on praegune investeeringute tase liiga madal, selleks et pikaajalise eesmärgina saavutada direktiivi nõuete täitmine, mitmes ELi linnas on vaja rajada või moderniseerida reovee kogumise taristut ning ehitada ajakohaseid reoveepuhasteid.

Euroopa Komisjon soovib Asulareovee puhastamise direktiivi ajakohastada

Komisjon on algatanud mõju hindamise eesmärgiga direktiivi ajakohastada. Muu hulgas püütakse leida viise, kuidas tegelda uute murettekitavate saasteainetega, nagu ravimid ja mikroplast, ning kaalutakse, kas reovee korrapärane seire võib toetada valmisolekut Covid-19 pandeemia või sarnaste haiguste ohjamiseks.

Vt ka Asulareovee puhastamine Euroopas – näitajad

Keskkonnameedia
Foto: Marcin Jozwiak from Pexels